10 juli 2019


Onderwerpen:

  1. Vaststelling Jaarverslag 2018 (inclusief eerste begrotingswijziging 2019)
  2. Kredietaanvraag investeringsprojecten naar aanleiding van herprioritering 2019-2023
  3. Nota Bodembeheer Schippersplas
  4. Ontwerpbegroting 2020 GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) en Aqualysis

Besluiten

Vaststelling Jaarverslag 2018 (inclusief eerste begrotingswijziging 2019)

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

  1. het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van waterschap Vechtstromen vast te stellen inclusief de voorstellen tot bestemming van het rekeningresultaat 2018;
  2. de eerste begrotingswijziging 2019 naar programma’s, baten en inzet reserves vast te stellen;
  3. kennis te nemen van het verslag van bevindingen 2018 van de accountant en het standpunt hierover van het dagelijks bestuur.

Kredietaanvraag investeringsprojecten naar aanleiding van herprioritering 2019-2023

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel naar aanleiding van de herprioritering investeringen 2019-2023 voor de uitvoering van verschillende projecten een krediet beschikbaar te stellen van in totaal k€ 10.590 (inclusief BTW). Dit is gedekt binnen de financiële kaders voor investeringen 2019-2023 en binnen de financiële kaders van de Programmabegroting 2019.

Nota Bodembeheer Schippersplas

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur de Nota Bodembeheer Schippersplas (Enviso, 22 februari 2019) vast te stellen, zodat gebiedsspecifiek beleid voor de plas van kracht wordt. Binnen de kaders van dat beleid kan grond en bagger in de plas worden toegepast ten behoeve van herinrichting.

Ontwerpbegroting 2020 GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) en Aqyalysis

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:

  1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van GBLT en in te stemmen met de zienswijze hierop met daarin aandacht voor proactief en tijdig door GBLT geïnformeerd te blijven worden over de voortgang in 2019 op de strategische consultatie en de aanbesteding (en in 2020 implementatie) van het nieuwe belastingsysteem;
  2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van Aqualysis en in te stemmen hierop geen zienswijze aan te bieden.