2 oktober 2019

Gepubliceerd op 2 oktober 2019

Onderwerpen:

  1. Vaststellen Verordening bestuurscommissies waterschap Vechtstromen
  2. Benoeming voorzitters en plaatsvervangend voorzitters voor de adviescommissies

Besluiten

Vaststellen Verordening bestuurscommissies waterschap Vechtstromen

De fractie Water Natuurlijk heeft twee schriftelijke amendementen ingediend.

Amendement A3: “De tekst van artikel 2.8 te vervangen door:

Het advies van de adviescommissie wordt door de voorzitter terstond verwoord in de vorm van een conclusie, waarin de ingebrachte argumenten samengevat worden opgenomen.

Dit amendement is met 14 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen.

Amendement A4: “De tekst van artikel 3.3 te vervangen door:

De agendacommissie PEILdag bestaat uit de fractievoorzitters, de voorzitter van het algemeen bestuur en de secretaris-directeur. Als de fractievoorzitter niet aanwezig kan zijn, kan hij vervangen worden door een ander lid uit dezelfde fractie.

Dit amendement is met 19 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.

Beide amendementen worden in de teksten van de Verordening verwerkt.

De fractie Natuurterreinen brengt mondeling twee amendementen in:

1. Artikel 2.2. De bestaande teksten “nieuw beleid” onder 1.a., 1.b. en 2.a. aan te passen zodat er komt te staan “beleid”.

Dit amendement is met 25 stemmen voor aangenomen en de tekst van artikel 2.2. wordt aangepast conform het amendement.

2. “Artikel 2.4: in het gehele artikel het woord “hij” vervangen door “de voorzitter”. En in het amendement A4 het woord “hij” vervangen door “de fractievoorzitter”.

Dit amendement is met 25 stemmen voor aangenomen en de tekst van artikel 2.4 en de geamendeerde tekst van artikel 3.3 wordt aangepast conform dit amendement.

Vervolgens besluit het algemeen bestuur, inclusief de amendementen, de verordening Bestuurscommissies waterschap Vechtstromen vast te stellen.

Benoeming voorzitters en plaatsvervangend voorzitters voor de adviescommissies

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

  1. voor de commissie Klimaat als voorzitter mevrouw Broekman-Veltman (VVD) en als plaatsvervangend voorzitter de heer Bos (CDA) te benoemen;
  2. voor de commissie Waterkwaliteit als voorzitter mevrouw Hemmers- Markerink (CDA) en als plaatsvervangend voorzitter de heer Mentink (Landbouw) te benoemen;
  3. voor de commissie Duurzaamheid, Bestuur en Organisatie als voorzitter mevrouw Pot (Water Natuurlijk) en als plaatsvervangend voorzitter mevrouw Merz (AWP niet politiek wel deskundig) te benoemen;
  4. voor de commissie Financiën en Beleidsuitvoering als voorzitter de heer Siebring (Landbouw) en als plaatsvervangend voorzitter de heer Arkink (CDA) te benoemen.