22 mei 2019


Onderwerpen:

 1. Benoeming leden dagelijks bestuur
 2. Vaststellen 'Verordening fractie-ondersteuners 2019' en beëdiging fractie-ondersteuners

Besluiten

Benoeming leden dagelijks bestuur

Voor de benoeming van de leden van het dagelijks bestuur is het nodig om tot schriftelijke stemming over te gaan. Er zijn 22 briefjes voor elke kandidaat ingeleverd. De uitslag van de stemming is als volgt:
* mevrouw Aarnink: 20 stemmen voor en 2 stemmen tegen;
* de heer Stegeman: 20 stemmen voor en 2 stemmen tegen;
* de heer Van Agteren: 20 stemmen voor en 2 stemmen tegen;
* de heer Lievers: 20 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

De voorzitter concludeert dat de beoogde DB-leden zijn verkozen tot lid van het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen. Vervolgens besluit het algemeen bestuur conform voorstel:

 1. kennis te nemen van de risico-analyse integriteit van de voorgedragen leden van het dagelijks bestuur;
 2. voor de bestuursperiode 2019-2023 in het dagelijks bestuur te benoemen:
  * mevrouw B.H.M. Aarnink, namens Water Natuurlijk;
  * de heer W. Stegeman, namens CDA;
  * de heer J. van Agteren, namens Algemene Waterschapspartij, niet politiek wel deskundig;
  * de heer D.J.E. Lievers, namens de categorie Bedrijven;
 3. het dagelijks bestuur opdracht te geven zich in te zetten voor de realisatie van het bestuursakkoord;
 4. de deeltijdfactor van de leden van het dagelijks bestuur (met uitzondering van de voorzitter) vast te stellen op 0,75.

Vaststellen 'Verordening fractie-ondersteuners 2019' en beëdiging fractie-ondersteuners

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:

 1. elke fractie in het algemeen bestuur de mogelijkheid te geven zich bij het verrichten van haar bestuurlijke werkzaamheden inhoudelijk en administratief te laten ondersteunen door één persoon die bij de laatste verkiezingen op de kandidatenlijst voorkwam dan wel als reservekandidaat is benoemd door de Kamer van Koophandel, de Vereniging van Bos- en natuurterrein-eigenaren dan wel LTO (land en tuinbouw organisatie)-Noord (te noemen: fractie-ondersteuner);
 2. de fracties, die bij de aanvang van een nieuwe bestuursperiode deel uitmaken van het algemeen bestuur, het recht te geven om zich in die bestuursperiode elk door één fractie-ondersteuner te laten bijstaan;
 3. de fractie-ondersteuner door de fractievoorzitter te laten aanmelden bij de secretaris, onder overlegging van een schriftelijke verklaring van de fractievoorzitter dat hij heeft geconstateerd dat de aangemelde fractie-ondersteuner voldoet aan de eisen, gesteld in artikelen 2 en 3 van de Verordening op de Fractie-ondersteuners 2019;
 4. aan de fractie-ondersteuners dezelfde integriteitseisen te stellen als gelden voor de leden van het algemeen bestuur;
 5. aan de fractie-ondersteuners de volgende rechten en faciliteiten te verlenen:
  * bruikleen van een tablet met bijbehorend abonnement;
  * toegang tot dezelfde informatie als leden van het algemeen bestuur (ook digitaal);
  * reiskostenvergoeding zoals die geldt voor leden van het algemeen bestuur;
  * een vergoeding per bijgewoonde openbare bestuursvergaderingen themabijeenkomst van het algemeen bestuur, gelijk aan de vergoeding die geldt voor commissieleden in een gemeente klasse 4;
  * toegang tot een besloten vergadering, tenzij het algemeen bestuur anders besluit;
 6. aan de fractie-ondersteuners dezelfde geheimhoudingseisen te stellen als gelden voor de leden van het algemeen bestuur;
 7. aan de voorzitter van het waterschap de bevoegdheid te geven om fractie-ondersteuners die de voor hen geldende verplichtingen niet nakomen de in deze verordening omschreven rechten en faciliteiten geheel of gedeeltelijk te ontnemen;
 8. bovenstaande vast te leggen in de Verordening op de fractie-ondersteuners 2019.