24 april 2019


Onderwerpen:

 1. Vaststellen visbeleid Vechtstromen
 2. Ontwerpbegroting 2020 en eerste begrotingswijziging 2019 gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis
 3. Tijdelijke samenstelling AB-controlecommissie
 4. Bestuursakkoord

Besluiten

Vaststellen visbeleid Vechtstromen

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel de nota Visbeleid Vechtstromen vast te stellen, waarmee het Visbeleidsplan Velt en Vecht (2010) en het Visbeleid Regge en Dinkel (2012) komen te vervallen.

Ontwerpbegroting 2020 en eerste begrotingswijziging 2019 gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:

 1. kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2019 van Het Waterschapshuis en in te stemmen hierop geen zienswijze aan te bieden;
 2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van Het Waterschapshuis en in te stemmen hierop geen zienswijze aan te bieden;
 3. in de eerste begrotingswijziging een extra bijdrage van Vechtstromen aan Het Waterschapshuis op te nemen van € 254.000.

Tijdelijke samenstelling AB-controlecommissie

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:

 1. voor de behandeling van de jaarstukken 2018 van Vechtstromen tot een tijdelijke aanwijzing van de leden van de controlecommissie te besluiten in afwachting van de vorming van het dagelijks bestuur;
 2. voor de controlecommissie tijdelijk de heer F. Ensink, de heer W. Siebring en mevrouw A. Broekman-Veltman aan te wijzen.

Bestuursakkoord

Het algemeen bestuur besluit:

 1. in te stemmen met het bestuursakkoord ‘Een blauw-groene toekomst, waaraan iedereen kan meedoen’;
 2. bij het formeren van een nieuw dagelijks bestuur uit te gaan van vier leden;
 3. zo snel mogelijk te starten met één ondersteuner per fractie en geen fractiebudget beschikbaar te stellen;
 4. een breed gesprek over de bestuurlijke werkwijze te starten.

Verder besluit het algemeen bestuur de heer Bart Krol opdracht te geven om met Water Natuurlijk, CDA, AWP niet politiek wel deskundig en Gebouwd verder te gaan in een korte formatieronde (waarin onder andere de portefeuilleverdeling over de vier DB-leden aan de orde zal komen) en alles in gereedheid te brengen voor benoeming van het dagelijks bestuur tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 22 mei 2019.