27 februari 2019


Onderwerpen:

 1. Verslag vergadering 23 januari 2019
 2. Wateragenda
 3. Aanleg en financiering zonnevelden
 4. Instellen commissie geloofsbrieven
 5. Opdrachtbevestiging controle-opdracht jaarrekening 2018 waterschap Vechtstromen
 6. Vastelling ontwerp Nota Bodembeheer 'Twents Beleid Veur Oale Groond 2.0' en ontwerp Regionale Bodemkwaliteitskaart Twente
 7. Overdrachtsdocumenten nieuw bestuur

Besluiten

Verslag vergadering 23 januari 2019

De Algemene Waterschapspartij – mede ondertekend door alle andere aanwezige fracties – heeft een motie ingediend waarbij het dagelijks bestuur wordt opgeroepen:

 • zowel richting drinkwaterbedrijf Vitens (drinkwaterbedrijf), de provincie Overijssel als bevoegd gezag en Wasser und Abwasser-Zweckverband Niedergrafschaft kenbaar te maken dat een goede uitvoering van de wateropgave alleen mogelijk is wanneer alle partijen dat in samenhang doen met in acht neming van vergunningen en gemaakte afspraken. Dat legt het waterschap immers ook andere partijen in de waterketen op;
 • met Vitens, de provincie Overijssel en Wasser und Abwasser-Zweckverband Niedergrafschaft in een protocol bindende afspraken vast te leggen over ieders rol en verantwoordelijkheid naar de watergebruikers in ons gebied. Daarvoor zal ook een duidelijk communicatieplan ontwikkeld dienen te worden richting de gebruikers, inwoners hoe te handelen in geval van waterschaarste;
 • te zorgen dat monitoring en evaluatie plaatsvindt van het verloop van het afbouwen van de winlocatie in Manderveen en het voortvarend opbouwen van die bij Vriezenveen;
 • het algemeen bestuur mee te nemen in het verdere proces.

De motie wordt door alle aanwezige algemeen bestuursleden aangenomen.

Vervolgens stelt het algemeen bestuur het verslag ongewijzigd vast.

Wateragenda

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. de Wateragenda vast te stellen, als onderdeel van de Omgevingswet en als onderdeel van het overdrachtsdocument;
 2. zowel kennis te nemen van de inhoudelijke thema’s, waarover Vechtstromen in gesprek wil gaan met de omgeving, als wel de wijze waarop Vechtstromen met de omgeving in gesprek wil gaan.

Aanleg en financiering zonnevelden

De fractie Water Natuurlijk heeft een motie ingediend waarbij het dagelijks bestuur wordt verzocht:

 • om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden dat omwonenden kunnen mee-investeren en -profiteren van de zonnevelden die het waterschap realiseert;
 • om de uitkomsten van haar verkenning binnen twee maanden te delen met het algemeen bestuur, eventueel vergezeld van een voorstel om dit mogelijk te maken.

De motie is met achttien stemmen voor en drie stemmen tegen aangenomen. De fracties Landbouw en Bedrijfsgebouwd hebben tegen de motie gestemd.

Vervolgens besluit het algemeen bestuur conform voorstel:

 1. op de terreinen van tien zuiveringslocaties in ons gebied een zonneveld te realiseren;
 2. in te stemmen met het overschrijden van het vastgestelde investeringskader voor 2019 met maximaal M€ 10 om daarmee de zonnevelden te realiseren;
 3. en als gevolg daarvan ook in te stemmen met een (aanvullende) stijging van de schuldpositie in 2019 met maximaal M€ 10;
 4. in afwijking van het vastgestelde waterschapsbeleid vaste activa in te stemmen met de voorgestelde afschrijvingstermijn van vijftien in plaats van tien jaren voor de zonnevelden;
 5. pas over te gaan tot realisatie op een zuiveringslocatie op voorwaarde dat er voor die locatie een subsidiebeschikking is ontvangen en voor die locatie een positieve business case is ontstaan en de locatie obstakelvrij is inclusief leveringsmogelijkheden aan het openbaar net.

Instellen commissie geloofsbrieven

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. een commissie geloofsbrieven in te stellen ter beoordeling van een correct verloop van de waterschapsverkiezingen en de geloofsbrieven van de gekozen bestuurders op basis van de verkiezingsuitslag;
 2. de volgende personen te benoemen tot lid van de commissie geloofsbrieven:
  * mevrouw G.W.M. Poppink (voorzitter);
  * mevrouw L. Waanders;
  * de heer M.M. Kummel;
 3. de heer P. Donker en mevrouw A. Wullink aan te wijzen als ambtelijk secretariaat ter ondersteuning van de commissie geloofsbrieven.

Opdrachtbevestiging controle-opdracht jaarrekening 2018 waterschap Vechtstromen

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:

 1. in te stemmen met de opdrachtbevestiging van de accountant voor de controle-opdracht jaarrekening 2018;
 2. de accountant hierover formeel te informeren via een brief.

Vaststelling ontwerp Nota Bodembeheer 'Twents Beleid Veur Oale Groond 2.0' en ontwerp Regionale Bodemkwaliteitskaart Twente

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. de samenwerking tussen de Twentse gemeenten en het waterschap Vechtstromen voor het ontgraven en toepassen van grond en bagger uit zandvangers in Twente voort te zetten en het bestaande beleid te actualiseren;
 2. hiertoe de Nota bodembeheer regio Twente ‘Twents Beleid Veur Oale Groond 2.0’ en de Regionale bodemkwaliteitskaart Twente in ontwerp vast te stellen;
 3. de ontwerpnota met bijbehorende bodemkwaliteitskaart vrij te geven voor inspraak.

Overdrachtsdocumenten nieuw bestuur

In de overdrachtsdocumenten wordt getoond wat er te kiezen is, wat de waterschapsopgaven zijn, wat er tot nu toe bereikt is, wat doorlopende verplichtingen zijn en hoe het waterschap in de volgende bestuursperiode kan gaan werken. Dit is bedoeld als beleidsneutrale informatie, waarbij de te maken keuze aan het nieuwe bestuur is.

De fractie Christen Unie / SGP heeft een motie ingediend, gericht op het document ‘Bestuurlijke werkwijze’, waarin wordt opgeroepen tot het volgende:

 • Fractieondersteuning is voor de kleinere partijen onontbeerlijk en is destijds door prof. dr. W. Lemstra (CDA) gepromoot. Om deze ondersteuners in een zo vroeg mogelijk stadium mee te nemen in de te behandelen stukken, is het gewenst om de keuze hiervoor, zo snel mogelijk te agenderen in een vergadering van het nieuwe algemeen bestuur.
 • Alle partijen worden opgeroepen om na de installatie van het nieuwe bestuur de keuze voor fractieondersteuning zo spoedig mogelijk gestalte te geven, indien de meerderheid van het nieuwe bestuur dit wenselijk acht.