27 november 2019

Gepubliceerd op 4 december 2019

Onderwerpen:

 1. Bestuurlijk voortgangsrapport 2019 en programmabegroting 2020-2023
 2. Belastingverordeningen 2020
 3. Controleprotocol en Normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 Vechtstromen
 4. Aanpassing belastingstelsel
 5. Realisatie zonneveld Almelo - Vissedijk
 6. Anti-afhaak Solidus Solutions
 7. Gewijzigde verordening nadeelcompensatie
 8. Startnotitie Regionale Energie Strategie Drenthe, West-Overijssel en Twente

Besluiten

Bestuurlijk voortgangsrapport 2019 en programmabegroting 2020-2023

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. het bestuurlijk voortgangsrapport 2019, inclusief de 2e begrotingswijziging 2019 vast te stellen;
  a. in 2019 een nieuwe bestemmingsreserve ‘dividenduitkering NWB’ in te stellen;
 2. de programmabegroting 2020-2023 vast te stellen, inclusief de volgende onderdelen voor de jaarschijf 2020:
  a. doelen van de programma’s;
  b. baten en lasten;
  c. financiële middelen;
  d. onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves;
  e. tarieven van de waterschapsbelastingen;
  f. netto-investeringen van € 59,1 miljoen;
 3. in te stemmen met het voornemen tot verkoop van de regiolocatie Vriezenveen.

Belastingverordeningen 2020

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. het aantal termijnen voor de automatische incasso van belastingaanslagen en bestuurlijke boeten te wijzigen van zes naar tien maanden;
 2. de belastingverordeningen voor 2020 voor het overige inhoudelijk conform de thans geldende belastingverordeningen, vast te stellen, echter met nieuwe tarieven;
 3. vast te stellen de verordening zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren) waterschap Vechtstromen 2020, met het tarief van € 52,15 per vervuilingseenheid;
 4. vast te stellen de verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2020, met het tarief van € 52,15 per vervuilingseenheid;
 5. vast te stellen de verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2020, met de volgende tarieven:
  • ingezetenen: € 78,51 per woonruimte;
  • ongebouwde onroerende zaken binnendijks: € 62,60 per hectare;
  • ongebouwde onroerende zaken buitendijks: € 15,65 per hectare;
  • ongebouwde onroerende zaken die als bergingsgebied (gebied dat is aangewezen om water te bergen op het maaiveld) zijn opgenomen in de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur): € 15,65 per hectare;
  • openbare verharde wegen: € 125,20 per hectare;
  • openbare verharde wegen in bergingsgebieden: € 31,30 per hectare;
  • natuurterreinen: € 4,43 per hectare;
  • gebouwde onroerende zaken binnendijks: 0,0384% van de WOZ waarde;
  • gebouwde onroerende zaken buitendijks: 0,0096% van de WOZ waarde.

Controleprotocol en Normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 Vechtstromen

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:

 1. het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 waterschap Vechtstromen vast te stellen;
 2. in het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 Waterschap Vechtstromen wordt voorgesteld om:
  a. het geactualiseerde Normenkader 2019 waterschap Vechtstromen (zoals opgenomen in de bijlage bij het controleprotocol) vast te stellen;
  b. met betrekking tot het voorwaardencriterium alleen de aspecten recht, hoogte en duur van de financiële stromen in de rechtmatigheidscontrole te betrekken;
  c. de door de accountant te hanteren goedkeuringstolerantie voor fouten en onzekerheden in de jaarrekening in de controle vast te stellen op:

  Strekking controleverklaring

  Goed-keurings-tolerantie

  Goed-keurend

  Beper-king

  Oordeel-onthouding

  Afkeuring

  Fouten in jaar-rekening

  (% van bruto lasten)

  ≤ 1%

  > 1% < 3%

  -

  ≥ 3%

  Onzeker-heden in controle (% van bruto lasten)

  ≤ 3%

  > 3% < 10%

  ≥ 10%

  -

  d. de door de accountant te hanteren rapporteringstolerantie voor het apart rapporteren van fouten en onzekerheden vast te stellen op 10% van de goedkeuringstolerantie;
  e. de looptijd van het controleprotocol te bepalen op de rekeningjaar 2019 en met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 in werking te laten treden;
  f. bij behandeling van het controleprotocol in de commissie Financiën en beleidsuitvoering, eventuele aanvullende aandachtspunten voor de accountantscontrole te benoemen.

Aanpassing belastingstelsel

Het algemeen bestuur besluit:

 1. de voorzitter van Vechtstromen op te dragen drie aandachtspunten in te dienen bij de behandeling van het procesvoorstel voor aanpassing van het belastingstelsel in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen met de volgende strekking:
  a. een onderzoek naar de forfaitaire heffing van woonruimten onderdeel uit te laten maken van het procesvoorstel;
  b. om een onderzoek naar het belasten van effluentlozingen van waterschappen op eigen water (verontreinigingsheffing op lozingen van rwzi (rioolwaterzuivering)'s) onderdeel uit te laten maken van het procesvoorstel;
  c. het begrip ‘beperkte lastenverschuivingen watersysteemheffing’ specifiek te maken en dit te vertalen naar een lastenstijging van maximaal 5%;
 2. de voorzitter van Vechtstromen op te dragen in te stemmen met het procesvoorstel en extra aandachtspunten voor het proces in te brengen, waaronder een goede evaluatie van het vorige proces en de mogelijkheden voor een externe verkenner;
 3. richting de Unie van Waterschappen aan te geven dat Vechtstromen ambtelijk zitting wil nemen in de compacte werkgroep voor het uitwerken van de opdrachten van de stuurgroep.

Realisatie zonneveld Almelo - Vissedijk

Het algemeen bestuur besluit:

 1. in te stemmen met de realisatie van het zonneveld op de zuiveringslocatie Almelo Vissedijk;
 2. voor de uitvoering van het zonneveld Almelo Vissedijk een krediet beschikbaar te stellen van € 225.000 (inclusief BTW);
 3. binnen het krediet van dit voorstel alle mogelijkheden mee te nemen en kennis op te doen om te komen tot een inrichting van de ondergrond van het zonnepark die optimaal bijdraagt aan vergroting van de biodiversiteit, effectiever (maai)beheer, opname van hemelwater (regen en sneeuw) in de ondergrond en eventuele andere aandachtspunten uit het bestuursakkoord.

Anti-afhaak Solidus Solutions

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur het verzoek van Solidus Solutions Board BV om een anti-afhaaksubsidie te verstrekken voor het jaar 2020, af te wijzen.

Gewijzigde verordening nadeelcompensatie

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:

 1. verzoeken om nadeelcompensatie waarbij de gestelde schade groter is dan € 10.000 altijd voor advies voor te leggen aan een externe adviseur;
 2. af te zien van een vaste externe adviescommissie nadeelcompensatie (de huidige werkwijze), met een ambtelijke secretaris;
 3. het dagelijks bestuur de bevoegdheid te geven om een externe adviseur en secretariaat te benoemen of aan te wijzen;
 4. de Procedureverordening nadeelcompensatie waterschap Vechtstromen in te trekken en het bovenstaande vast te leggen in de Nadeelcompensatieverordening waterschap Vechtstromen 2019;
 5. de Procedureverordening vast te stellen zonder voorafgaande terinzagelegging.

Startnotitie Regionale Energie Strategie Drenthe, West-Overijssel en Twente

Het algemeen bestuur heeft conform voorstel besloten de startnota’s Regionale Energie Strategie (RES) voor de RES-regio’s Drenthe, West-Overijssel en Twente vast te stellen. Hiermee stemt het algemeen bestuur in met de processen om te komen tot de RESen. In de startnota’s zijn de contouren voor het proces beschreven:

 • het doel en de ambitie voor de gezamenlijke regionale opgaven;
 • de inhoudelijke scope (focus op opwek hernieuwbare elektriciteit en warmte gebouwde omgeving);
 • de lijn voor besluitvorming, participatie en communicatie.