29 mei 2019


Onderwerpen:

 1. Standpunt Ontwerp Klimaatakkoord
 2. Wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT

Besluiten

Standpunt Ontwerp Klimaatakkoord

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. kennis te nemen van het ontwerp van het klimaatakkoord van 21 december 2018, met als belangrijkste punten voor de waterschappen als sector:
  * dat meer dan honderd partijen samen de CO2 uitstoot verlagen met 49% in 2030 ten opzichte van 1990;
  * dat de waterschappen als sector 100% energieneutraal zijn in 2025, inclusief het beschikbaar stellen van assets aan derden voor duurzame energie;
  * dat de waterschappen deelnemen aan de Regionale Energie Strategie (RES);
  * dat de waterschappen samen met partners een programma Aquathermie (energie uit water) gaan opstellen;
  * dat ingezet wordt op innovaties;
 2. hiervoor geen middelen te vragen en verplichtingen aan te gaan, anders dan overeen gekomen in het bestuursakkoord;
 3. de voorzitter te mandateren om in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen het Uniebestuur te mandateren om in te stemmen met het ontwerp van het klimaatakkoord;
 4. hierbij het voorbehoud te hanteren van eventuele latere wijzigingen van het klimaatakkoord, die van invloed zijn op de waterschappen.

Wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:

 1. op grond van artikel 50 Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen aan het dagelijks bestuur tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2016, waarbij:
  * het algemeen bestuur van het Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn kan besluiten tot oprichting van of deelneming in andere rechtspersonen;
  * de naam van het Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn formeel te wijzigen in ‘GBLT’;
  * artikel 51 van de gemeenschappelijke regeling over de fusie tussen de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland te laten vervallen;
 2. kennis te nemen van de voorgestelde tekst van de Gemeenschappelijke regeling ‘Gemeenschappelijke Regeling GBLT’.