29 mei 2019


Onderwerpen:

 1. Standpunt Ontwerp Klimaatakkoord
 2. Wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)

Besluiten

Standpunt Ontwerp Klimaatakkoord

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. kennis te nemen van het ontwerp van het klimaatakkoord van 21 december 2018, met als belangrijkste punten voor de waterschappen als sector:
  * dat meer dan honderd partijen samen de CO2 uitstoot verlagen met 49% in 2030 ten opzichte van 1990;
  * dat de waterschappen als sector 100% energieneutraal zijn in 2025, inclusief het beschikbaar stellen van assets aan derden voor duurzame energie;
  * dat de waterschappen deelnemen aan de Regionale Energie Strategie (RES);
  * dat de waterschappen samen met partners een programma Aquathermie (energie uit water) gaan opstellen;
  * dat ingezet wordt op innovaties;
 2. hiervoor geen middelen te vragen en verplichtingen aan te gaan, anders dan overeen gekomen in het bestuursakkoord;
 3. de voorzitter te mandateren om in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen het Uniebestuur te mandateren om in te stemmen met het ontwerp van het klimaatakkoord;
 4. hierbij het voorbehoud te hanteren van eventuele latere wijzigingen van het klimaatakkoord, die van invloed zijn op de waterschappen.

Wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:

 1. op grond van artikel 50 Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen aan het dagelijks bestuur tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2016, waarbij:
  * het algemeen bestuur van het Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn kan besluiten tot oprichting van of deelneming in andere rechtspersonen;
  * de naam van het Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn formeel te wijzigen in ‘GBLT’;
  * artikel 51 van de gemeenschappelijke regeling over de fusie tussen de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland te laten vervallen;
 2. kennis te nemen van de voorgestelde tekst van de Gemeenschappelijke regeling ‘Gemeenschappelijke Regeling GBLT’.