1 juli 2020

Gepubliceerd op 2 juli 2020

Onderwerpen:

 1. Kennis- en Innovatieagenda
 2. Beleidskader verbonden partijen
 3. Jaarverslag 2019 (inclusief 1e begrotingswijziging 2020)
 4. Verlenging overeenkomst accountantsdienstverlening
 5. Zienswijze begrotingen gemeenschappelijke regelingen GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) en Aqualysis
 6. Initiatiefvoorstel bestuurlijke werkwijze door werkgroep bestuurlijke verhoudingen
 7. Kredietaanvraag voorbereidingskredieten en reguliere investeringen 2020
 8. Notitie richtlijnen grote lozers
 9. Slibverwerking Noord Brabant (SNB (slibverwerkingsinstallatie)) als dienst van algemeen economisch belang

Besluiten

Kennis- en Innovatieagenda

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. de nieuwe Kennis en Innovatie Agenda goed te keuren;
 2. voor 2020 een bedrag van € 500.000 vanuit de dividendopbrengsten van NWB Bank en Nieuwater te doteren ten behoeve van het Vechtstromen Innovatiefonds; met ingang van 2021 wordt er in overeenstemming met het bestuursakkoord een jaarlijkse beleidsimpuls van € 1 miljoen aan het Vechtstromen Innovatiefonds gedoteerd;
 3. deze middelen als volgt in te zetten:
  a. innovatieprojecten (70%);
  b. innovatieloket (7.5%);
  c. ideeën bus (7.5%);
  d. samenwerkingsverbanden (5%);
  e. procesgeld (5%);
  f. onvoorzien (5%);
 4. innovatievoorstellen te toetsen aan de hand van de volgende criteria:
  a. relevantie;
  b. vernieuwing;
  c. kosten en baten;
  d. samenwerking;
  e. vervolg;
 5. een innovatieraad in te stellen om de portefeuillehouder en het dagelijks bestuur te adviseren over individuele innovatievoorstellen.

Beleidskader verbonden partijen

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. het beleidskader verbonden partijen Waterschap Vechtstromen 2020 vast te stellen waarin uitgangspunten staan voor samenwerking in verbonden partijen, sturing op verbonden partijen en rapportage over verbonden partijen, onder gelijktijdige intrekking van de notitie verbonden partijen, zoals vastgesteld op 6 mei 2014;
 2. vaststellen van de informatie die jaarlijks minimaal wordt toegezonden aan het algemeen bestuur over verbonden partijen, als onderdeel van de planning- en controlcyclus.

Jaarverslag 2019 (inclusief 1e begrotingswijziging 2020)

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:

 1. het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 van waterschap Vechtstromen vast te stellen inclusief de voorstellen tot bestemming van het rekeningresultaat 2019;
 2. de 1e begrotingswijziging 2020 naar programma’s, baten en inzet reserves vast te stellen;
 3. kennis te nemen van het verslag van bevindingen 2019 van de accountant en het standpunt hierover van het dagelijks bestuur.

Verlenging overeenkomst accountantsdienstverlening

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur de Raamovereenkomst met BDO Audit & Assurance B.V. met twee jaar te verlengen tot uiterlijk 15 juli 2022, tot en met de afronding van de controle van de jaarrekening 2021 onder gelijkblijvende voorwaarden.

Zienswijze begrotingen gemeenschappelijke regelingen GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) en Aqualysis

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2020 van GBLT en in te stemmen hierop geen zienswijze aan te bieden;
 2. kennis te nemen van de begroting 2021 van GBLT en in te stemmen hierop geen zienswijze aan te bieden. Aandacht wordt gevraagd voor de structureel hogere invorderopbrengsten mede in het licht van het sociaal invorderen en de maatschappelijke schuldenproblematiek;
 3. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 van Aqualysis en in te stemmen hierop geen zienswijze aan te bieden.

Initiatiefvoorstel bestuurlijke werkwijze door werkgroep bestuurlijke verhoudingen

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. de bestaande bevoegdheidsverdeling tussen het algemeen en dagelijks bestuur ongewijzigd te laten;
 2. het dagelijks bestuur opdracht te geven tot het opstellen van:
  2.1. een protocol grote projecten, waarin criteria zijn opgenomen voor wanneer iets een groot project is en waarin een werkwijze voor het omgaan met grote projecten wordt gegeven;
  2.2. een handreiking informatievoorziening, waarin in algemene termen wordt omschreven in welke situaties het dagelijks bestuur het algemeen bestuur actief moet informeren over ontwikkelingen;
  2.3. en deze voorleggen voor besluitvorming aan het algemeen bestuur in november 2020;
 3. het dagelijks bestuur verzoeken om te komen met een nadere uitwerking van de doelenbomen waarin voor circa drie kritische prestaties per programma indicatoren worden ontwikkeld. Deze bij de behandeling van de begroting 2021 beschikbaar te stellen en de systemen in te regelen zodat hierover vanaf 2022 kan worden gerapporteerd;
 4. het dagelijks bestuur te verzoeken om bij het vaststellen van nieuw beleid ook te komen met een voorstel voor indicatoren aan de hand waarvan het doelbereik kan worden gevolgd;
 5. de werkgroep bestuurlijke verhoudingen deze bestuursperiode actief te houden en te benutten als klankbord voor het dagelijks bestuur bij het ontwikkelen en evalueren van voorstellen voor of aanpassing van indicatoren en bij het opstellen van de handreiking informatievoorziening en het protocol grote projecten;
 6. het dagelijks bestuur te verzoeken om op korte termijn de geldende nota Grondbeleid te evalueren;
 7. het dagelijks bestuur te verzoeken om beleid op te stellen en ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voor te leggen voor de volgende onderwerpen:
  7.1. grondbeleid;
  7.2. duurzaam financieel beleid;
 8. begin 2022 de implementatie van het protocol projecten en de handreiking informatievoorziening te evalueren.

Kredietaanvraag voorbereidingskredieten en reguliere investeringen 2020

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:

 1. kennis te nemen van het mogelijke knelpunt bij de start van projecten en uitvoering van reguliere vervangingsinvesteringen nu de vaststelling van de MJV 2021-2024 wordt uitgesteld en de voorgestelde oplossing via deze separate kredietaanvraag;
 2. ter voorkoming van het optreden van het mogelijke knelpunt een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 2.536.000 (inclusief BTW) voor startkredieten en uitvoering van reguliere vervangingsinvesteringen (verzamelkrediet). Dit kredietvoorstel past binnen de financiële kaders voor de programmabegroting 2020-2023.

Notitie richtlijnen grote lozers

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:

 1. in te stemmen met de vier afwegingscriteria voor acceptatie of afwijzing van nieuw bedrijfsafvalwater van grote lozers op rwzi (rioolwaterzuivering) ’s, namelijk:
  a. acceptatie mag niet leiden tot een verslechtering van de waterkwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater (zeker bij KRW waterlichamen) of tot overschrijding van de huidige of toekomstige vergunningeisen;
  b. acceptatie mag niet leiden tot kostenverschuiving, tariefstijging of een verslechtering van de schuldlast;
  c. acceptatie mag niet leiden tot grote juridische en/of financiële risico’s voor het waterschap;
  d. acceptatie draagt bij aan de strategische doelen op gebied van energie, grondstoffen of samenwerking;
 2. in te stemmen met de notitie ‘Richtlijn grote lozers’;
 3. in te stemmen met een evaluatie van deze richtlijn na één jaar.

Slibverwerking Noord Brabant (SNB (slibverwerkingsinstallatie)) als diens van algemeen economisch belang

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel de NV Slibverwerking Noord-Brabant te belasten met het beheer van de Dienst van Algemeen Economisch Belang, inhoudende de eindverwerking van zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd), inclusief het transport, op een milieu hygiënisch verantwoorde wijze, alsmede het verrichten van andere activiteiten verband houdende met deze verwerking, overeenkomstig bijgevoegd DAEB-besluit.