12 februari 2020

Gepubliceerd op 13 februari 2020

Onderwerpen:

 1. Kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelasting
 2. Implementatie assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten)
 3. Algemene subsidieverordening Vechtstromen
 4. Aanbeveling herbenoeming voorzitter

Besluiten

Kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelasting

Er is een motie ingediend door de fracties ChristenUnie, OUDERENPARTIJ en 50PLUS: 3 personen hebben deze gesteund, 22 niet. De motie is daarmee afgewezen.

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. kennis te nemen van de raadsvragen van de gemeenten Enschede en Borne;
 2. in te stemmen met de concept antwoordbrief van het algemeen bestuur op deze raadsvragen en verzoek aan secretaris om zorg te dragen voor verdere afhandeling en verzending van de beantwoording.

Implementatie assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten)

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. kennis te nemen van het door het dagelijks bestuur vastgestelde implementatieplan;
 2. in te stemmen met de AB-opdracht waarin de bestuurlijke rol in de implementatie van assetmanagement wordt beschreven vanuit onderstaande onderdelen:
  • rol algemeen bestuur als asset-owner;
  • vaststellen strategische assetmanagementplan/risicomanagement;
  • sturing en controle;
  • scope en afbakening;
  • bestuurlijke consultatie;
  • evaluatie;
  • financiën;
  • innovatie.

Algemene subsidieverordening Vechtstromen

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur de Algemene subsidieverordening Vechtstromen vast te stellen.

Aanbeveling herbenoeming voorzitter

Het algemeen bestuur besluit:

 1. de heer dr. S.M.M. Kuks, zittend voorzitter, aan te bevelen voor herbenoeming als voorzitter van het waterschap Vechtstromen voor een periode van zes jaar;
 2. deze aanbeveling toe te zenden aan het college van gedeputeerde staten van de provincie Overijssel.