22 april 2020

Gepubliceerd op 23 april 2020

Onderwerpen:

 1. Kredietaanvraag Energiefabriek
 2. Communicatievisie
 3. Geactualiseerde begroting 2020 en ontwerpbegroting 2021 gemeenschappelijke regeling (Gr) Het Waterschapshuis en voorgestelde wijziging Gr Het Waterschapshuis
 4. Procedure vaststellen concept RESen

Besluiten

Kredietaanvraag Energiefabriek

Fractie ChristenUnie dient een amendement in tot wijziging van het tweede beslispunt in “een aanvullend investeringskrediet van € 1.000.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen voor het project Energiefabriek.”

Het amendement is verworpen met 25 stemmen tegen en 1 stem voor (totaal 26 aanwezigen).

Het algemeen bestuur heeft conform voorstel besloten:

 1. kennis te nemen van de voortgang en de financiële stand van zaken van het project Energiefabriek;
 2. een aanvullend investeringskrediet van € 750.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen voor het project Energiefabriek;
 3. het extra benodigde investeringsbudget voor het project mee te nemen in de integrale afweging in het kader voor de Meerjarenverkenning (MJV) 2021-2024.

Communicatievisie

Het algemeen bestuur heeft besloten:

 1. in te stemmen met de communicatievisie 2020-2023 waarmee we de doelen uit de communicatievisie continueren en op delen herijken;
 2. deze communicatievisie uit te werken in een jaarprogramma (te beginnen in 2021), dat wendbaar van aard is en in kan spelen op ontwikkelingen in de omgeving én behoeften van de organisatie;
 3. het jaarprogramma vast te laten stellen door het dagelijks bestuur. Het document wordt jaarlijks ter informatie aan het algemeen bestuur voorgelegd Het algemeen bestuur besluit beslispunt 3 als volgt te wijzigen:
 4. het jaarprogramma vast te laten stellen door het dagelijks bestuur. Het document wordt jaarlijks ter informatie aan het algemeen bestuur voorgelegd en bevat voorstellen indien het jaarprogramma aanleiding geeft tot bijstelling van de visie;
 5. het huidige budget en personeelsformatie te continueren voor de realisatie van deze communicatievisie. Uitbreiding van onze educatie-activiteiten (bestuursvoorstel volgt voor de meerjarenverkenning) kan op een later moment wel tot verhoging van het budget en personeelsformatie leiden.

Geactualiseerde begroting 2020 en ontwerpbegroting 2021 gemeenschappelijke regeling (Gr) Het Waterschapshuis en voorgestelde wijziging Gr Het Waterschapshuis

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:

 1. in te stemmen met een stijging van de totale begroting van Het Waterschapshuis (HWH) 2020 met M€ 6,2 ten gevolge van de geactualiseerde begroting HWH 2020;
 2. in de eerste begrotingswijziging 2020 van Vechtstromen een extra bijdrage aan HWH op te nemen van € 220.145;
 3. rekening te houden met een mogelijk extra stijging van de begroting HWH 2020 in de loop van 2020 met M€ 2,4;
 4. geen zienswijze op de geactualiseerde begroting 2020 van HWH in te dienen;
 5. in te stemmen met een daling van de ontwerpbegroting HWH 2021 ten opzichte van geactualiseerde begroting HWH 2020 met M€ 3,1;
 6. geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van HWH in te dienen.

Procedure vaststellen concept RESen

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel de concept RESen (na aanbieding aan het Nationaal Programma RES op 1 juni 2020) aan te bieden voor de agendering voor de PEILdag van 23 september.