23 september 2020

Gepubliceerd op 24 september 2020

Onderwerpen:

 1. Meerjarenverkenning 2021-2030

Besluit

Meerjarenverkenning 2021-2030

Het algemeen bestuur besluit na stemming (19 vóór, 3 tegen) conform voorstel:

 1. in te stemmen met de Meerjarenverkenning (MJV) 2021-2030, waarin de blauwgroene koers als voorkeursscenario de basis is voor verdere uitwerking van het bestuursakkoord 2019-2023;
 2. in te stemmen met de inhoudelijke bijsturingsconclusies volgens de blauwgroene koers:
  1. vergroening als uitgangspunt;
  2. beheeropgave centraal;
  3. klimaatopgave aanpakken door samenwerking;
  4. uitvoeren KRW-opgaven: herinrichting 2027, keten 2032;
  5. focus op CO2 neutraliteit in plaats van energieneutraliteit;
  6. realiseren opgaven binnen de exploitatie;
  7. duurzaam financieel beleid;
 3. in te stemmen met de financiële bijsturingsconclusies op het bestuursakkoord als onderdeel van de blauwgroene koers:
  1. het investeringskader 2021-2023 te verruimen met € 32 miljoen;
  2. de gemiddelde lastendrukstijging voor 2021 t/m 2024 te fixeren op 3,4%, en vanaf 2025 te fixeren op 3,0%;
  3. de extra € 1 miljoen aan geraamde dividendopbrengsten Nederlandse WaterschapsBank in te zetten voor lastendrukverlichting. Indien de dividendopbrengsten in de toekomst verder stijgen, dan wordt jaarlijks bij de begroting een integrale afweging gemaakt hoe deze middelen worden aangewend;
  4. een extra taakstelling aan de organisatie op te leggen van € 0,4 miljoen in 2022, oplopend naar € 0,8 miljoen in 2023 en volgende jaren, zodat de totale taakstelling in deze bestuursperiode oploopt naar € 4,8 miljoen in 2023;
  5. een tijdelijk, hogere schuld in deze bestuursperiode te accepteren, waarbij erop gestuurd wordt om voor de langere termijn t/m 2030 de relatieve schuldpositie omlaag te brengen tot 300% (ten opzichte van de totale belastingopbrengsten);
 4. in te stemmen met de jaarschijven 2019-2024 voor investeringen conform het verruimde investeringskader van € 285,6 miljoen;
 5. de uitkomsten van de jaarschijf 2021 van de MJV 2021-2030 als uitgangspunt te nemen voor de begroting 2021.