25 november 2020

Gepubliceerd op 27 november 2020

Onderwerpen:

  1. Bestuurlijk Voortgangsrapport (BVR) 2020, inclusief 2e begrotingswijziging 2020, en Programmabegroting (PB) 2021-2024
  2. Belastingverordeningen 2021
  3. Aanpassing belastingstelsel
  4. Vergroeningsstrategie
  5. Educatiestrategie
  6. Aangepaste bestuurlijke werkwijze
  7. Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2020
  8. Herziening Keur (de basisverordening van het waterschap) waterschap Vechtstromen

Besluit

Bestuurlijk Voortgangsrapport (BVR) 2020, inclusief 2e begrotingswijziging 2020, en Programmabegroting (PB) 2021-2024

Bij bespreking van de BVR en begroting is een motie ingediend door Landbouw (mede ondertekend door 50PLUS en OUDERENPARTIJ). De motie is in stemming gebracht: 5 vóór en 22 tegen.

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel, met stemverklaringen van de fracties Landbouw en OUDERENPARTIJ:
1. het bestuurlijk voortgangsrapport 2020, inclusief de 2e begrotingswijziging 2020 vast te stellen conform bijlage 1;
2. de programmabegroting 2021-2024 vast te stellen conform bijlage 2, inclusief de volgende onderdelen voor de jaarschijf 2021:
2.1. doelen van de programma’s;
2.2. baten en lasten;
2.3. financiële middelen;
2.4. toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
2.5. tarieven van de waterschapsbelastingen;
2.6. netto-investeringen van € 57,7 miljoen.

Belastingverordeningen 2021

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel, met stemverklaringen van de fracties Landbouw en OUDERENPARTIJ:
1. de belastingverordeningen voor 2021 inhoudelijk conform de thans geldende belastingverordeningen vast te stellen, echter met nieuwe tarieven;
2. vast te stellen de verordening zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren) waterschap Vechtstromen 2021, met het tarief van € 54,69 per vervuilingseenheid;
3. vast te stellen de verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2021, met het tarief van € 54,69 per vervuilingseenheid;
4. vast te stellen de verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2021 met de volgende tarieven:
- ingezetenen: € 81,26  per woonruimte;
- ongebouwde onroerende zaken binnendijks: € 65,81 per hectare;
- ongebouwde onroerende zaken buitendijks: € 16,45 per hectare;
- ongebouwde onroerende zaken die als bergingsgebied (gebied dat is aangewezen om water te bergen op het maaiveld) zijn opgenomen in de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur): € 16,45 per hectare;
- openbare verharde wegen: € 131,62 per hectare;
- openbare verharde wegen in bergingsgebieden: € 32,91 per hectare;
- natuurterreinen: € 4,65 per hectare;
- gebouwde onroerende zaken binnendijks: 0,0361 % van de WOZ waarde;
- gebouwde onroerende zaken buitendijks: 0,0090 % van de WOZ waarde.

Aanpassing belastingstelsel

Ter vergadering zijn door de fracties ChristenUnie en Bedrijven amendementen ingebracht.

Gehorende de bespreking over het amendement van de ChristenUnie, heeft het dagelijks bestuur de toezegging gedaan om de oproep van de ChristenUnie om te komen tot een concrete afspraak en planning voor de werkelijke invulling van het permanent onderhoudsspoor mee te nemen naar de vergadering van de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen. Daarop heeft ChristenUnie besloten het amendement in te trekken.

Het amendement van Bedrijven is in stemming gebracht en is met 6 stemmen voor en 21 tegen verworpen.

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:
1. de voorzitter van Vechtstromen tijdens de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen van 11 december aanstaande in te laten stemmen met het volgende pakket aan voorstellen tot aanpassing van het belastingstelsel:

* Met betrekking tot de watersysteemheffing:
A. Het Verbeterd Combimodel – Variant H als nieuwe systematiek voor de kostentoedeling te gaan hanteren.
B. Beperken van de tariefdifferentiatie wegen tot maximaal 100% voor het verharde gedeelte van openbare wegen.
C. Creëren van de mogelijkheid (kan-bepaling) voor waterschappen om binnen de watersysteemheffing gebouwd desgewenst een verschillend tarief voor woningen en niet-woningen te hanteren, waarbij wordt aangesloten bij de vergelijkbare mogelijkheid die gemeenten hebben in de ozb.

* Met betrekking tot de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing:
D. In de analysemethoden geen gebruik meer maken van mens- en milieubelastende stoffen door twee nieuwe parameters, TOC en N-totaal, zonder nitriet en nitraat, op te nemen in de heffingsformule van de zuiverings- en verontreinigingsheffing.
E. Bij één van de nieuwe parameters, TOC, gebruik te maken van een vaste omrekenfactor 3 en een afwijkprotocol waardoor waterschappen en bedrijven onderbouwd kunnen voorkomen dat een te lage resp. te hoge aanslag wordt opgelegd.

* Met betrekking tot de meekoppelkansen:
F. Plusvoorzieningen (kan-bepaling):
a. als sprake is van de realisatie van een plusvoorziening op verzoek, is het voorstel dat de kosten langs privaatrechtelijke weg of via een retributie (rechtenheffing) op grond van de Waterschapswet moeten kunnen worden verhaald.
b. als aan de realisatie van een plusvoorziening geen concreet verzoek ten grondslag ligt, wordt voorgesteld om het mogelijk te maken dat de kosten via een nieuw in te voeren tariefdifferentiatie kunnen worden verhaald.
G. De wettelijke mogelijkheid (kan-bepaling) tot tariefdifferentiatie voor glasopstanden te behouden.
H. Beter kunnen inspelen (kan-bepaling) op waardevol afvalwater door in de zuiveringsheffing:
a. via een experimenteerartikel maatwerk (een korting) in de heffing mogelijk te maken bij fosfaatterugwinning;
b. voor separate afvalwaterstromen (prijs)afspraken mogelijk te maken; en
c. de subsidie doelmatige werking zuiveringsinstallaties (anti-afhaakregeling) te behouden door hiervoor tijdig de benodigde toestemming van de Europese Commissie te verkrijgen.
I. In de Waterschapswet vast laten leggen dat waterschappen uit de opbrengst van de zuiveringsheffing desgewenst (kan-bepaling) ook de kosten van maatregelen die tot een beperking van de afvoer van hemelwater (regen en sneeuw) op rwzi (rioolwaterzuivering)’s leiden, kunnen dekken.
J. Het eigenaarschap van het actualiseren van de Tabel afvalwatercoëfficiënten over te dragen aan de Unie van Waterschappen.

Watergraaf Stefan Kuks zal in de Ledenvergadering de kanttekening inbrengen dat er op punt 1.C. geen unanimiteit is en roept op te komen tot een concrete afspraak en planning voor de werkelijke invulling van het permanent onderhoudsspoor.

Vergroeningsstrategie

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:
1. de Vergroeningsstrategie 2020-2024 vast te stellen;
2. voor de uitvoering van de maatregelen uit de vergroeningsstrategie jaarlijks € 600.000 beschikbaar te stellen. De intensivering van de investeringen (€ 200.000) krijgt vorm binnen de investeringsprojecten. Voor het benutten van vergroeningskansen in het dagelijks beheer is binnen de vastgestelde Meerjarenverkenning 2021-2030 (MJV) 
€ 400.000 exploitatie gereserveerd.

Educatiestrategie

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel in aansluiting op het huidige educatieprogramma van Vechtstromen in te stemmen met de Educatiestrategie 2020-2023.

Aangepaste bestuurlijke werkwijze

Het algemeen bestuur besluit:
1. over te gaan tot een gewijzigde indeling van de adviescommissies, namelijk:
a. een opgavegerichte commissie, gericht op de kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol van het algemeen bestuur;
b. een commissie financiën en beleidsuitvoering, gericht op de controlerende en volksvertegenwoordigende rol van het algemeen bestuur;
2. vooralsnog niet in te stemmen met de bestuurlijke jaarkalender voor 2021, en de werkgroep bestuurlijke werkwijze te vragen zich nogmaals over de jaarplanning te buigen;
3. de extra vergaderdagen te benutten om, deels in werkgroepen, te verdiepen op een onderwerp of op excursie te gaan;
4. aanvullend op de bestuurlijke jaarkalender de mogelijkheid te creëren om voor kennisoverdracht online webinars te organiseren;
5. deze aangepaste werkwijze te monitoren en tijdens de professionaliserings- en reflectiedag in september 2021 met het algemeen bestuur te evalueren. De werkgroep bestuurlijke werkwijze opdracht te geven om deze evaluatie voor te bereiden;
6. het dagelijks bestuur op te dragen om te komen met een voorzet voor een lange termijn agenda;
7. de ambtelijke organisatie opdracht te geven voor het aanpassen van de Verordening bestuurscommissies waterschap Vechtstromen aan de nieuwe commissie-indeling.

Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2020

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:
1. het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2020 waterschap Vechtstromen vast te stellen;
2. in het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2020 Waterschap Vechtstromen wordt voorgesteld om:
a. het geactualiseerde Normenkader 2020 waterschap Vechtstromen (zoals opgenomen in de bijlage bij het controleprotocol) vast te stellen;
b. met betrekking tot het voorwaardencriterium alleen de aspecten recht, hoogte en duur van de financiële stromen in de rechtmatigheidscontrole te betrekken;
c. de door de accountant te hanteren goedkeuringstolerantie voor fouten en onzekerheden in de jaarrekening in de controle vast te stellen op:

Strekking controleverklaring

Goedkeurings-tolerantie

Goed-

keurend

Beperking

Oordeel-

onthou-

ding

Afkeu-

ring

Fouten in jaarrekening

(% van bruto

lasten)

≤ 1%

> 1% < 3%

-

≥ 3%

Onzekerheden

in controle

(% van bruto

lasten)

≤ 3%

> 3% < 10%

≥ 10%

-

d. de door de accountant te hanteren rapporteringstolerantie voor het apart rapporteren van fouten en onzekerheden vast te stellen op 10% van de goedkeuringstolerantie;
e. de looptijd van het controleprotocol te bepalen op de rekeningjaar 2020 en met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in werking te laten treden;
f. bij behandeling van het controleprotocol in de commissie Financiën en beleidsuitvoering, eventuele aanvullende aandachtspunten voor de accountantscontrole te benoemen.

Herziening Keur (de basisverordening van het waterschap) waterschap Vechtstromen

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:
1. de periode tot aan inwerkingtreding van de Omgevingswet te benutten om ervaring op te doen met het vergunnen en handhaven in de geest van de Omgevingswet;
2. hiertoe de beleidsneutrale Keur waterschap Vechtstromen 2020 te laten vaststellen en per 1 januari 2021 in te laten gaan.