13 oktober 2021

Gepubliceerd op 14 oktober 2021

Onderwerpen:

 1. Bestuurlijke jaarplanning 2022
 2. Kostentoedelingsverordening Vechtstromen 2022
 3. Aanvraag nationaal groeifonds
 4. Controleprotocol 2021

Besluiten

Bestuurlijke jaarplanning 2022

Conform voorstel stemt het algemeen bestuur in met de jaarplanning 2022, waarbij:

a. vijf besluitvormende vergaderingen worden georganiseerd;
b. vijf oordeelsvormende PEILdagen worden georganiseerd;
c. vijf beeldvormende STROOMdagen worden georganiseerd met gelegenheid voor bijeenkomsten van werkgroepen, excursies en een reflectiedag;
d. een tweedaagse excursie buiten ons waterschapsgebied wordt georganiseerd op 1 en 2 juni;
e. vergaderingen in principe fysiek worden georganiseerd;
f. extra vergaderingen buiten de jaarplanning in de basis in de avond en zo mogelijk digitaal worden georganiseerd;
g. geen bijeenkomsten plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties voor het basisonderwijs (regio Noord);
h. geen bijeenkomsten plaatsvinden op vastgestelde feestdagen;
i. in principe geen bijeenkomsten plaatsvinden op bid- en dankdag voor gewas en arbeid;
j. een zomerreces wordt gehouden van vier weken in de zomervakantie basisonderwijs regio Noord, namelijk van 25 juli t/m 19 augustus 2022 (weken 30 t/m 33).

Kostentoedelingsverordening Vechtstromen 2022

ChristenUnie en 50PLUS hebben een amendement ingebracht. Het amendement is in stemming gebracht en met 21 stemmen tegen en 2 stemmen voor verworpen.

Vervolgens is het voorstel in stemming gebracht: van de 23 aanwezigen stemmen 21 voor het voorstel, 2 tegen. Daarmee heeft het algemeen bestuur conform oorspronkelijk voorstel besloten:

 1. de Kostentoedelingsverordening Vechtstromen 2022 vast te stellen, met daarin de volgende toedelingspercentages:
  a. 37,50 % aan de ingezetenen;
  b. 12,13 % aan de zakelijk gerechtigden van ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen;
  3. 0,24 % aan de zakelijk gerechtigden van natuurterreinen;
  4. 50,13 % aan de zakelijk gerechtigden van gebouwde onroerende zaken;
 2. een gedifferentieerd tarief vast te stellen voor:
  a. waterbergingsgebieden van 25% van het tarief ongebouwd;
  b. buitendijks gelegen onroerende zaken van 25% van het tarief gebouwd en ongebouwd;
  c. verharde openbare wegen van 200% van het tarief ongebouwd;
 3. te bepalen dat de gedifferentieerde tarieven voor waterbergingsgebieden en verharde openbare wegen cumuleren tot een tarief van 50% van het tarief ongebouwd;
 4. de waardepeildatum vast te stellen op 1 januari 2020;
 5. de kosten voor kwijtschelding rechtstreeks toe te rekenen aan de categorie ingezetenen.

Aanvraag nationaal groeifonds

Het algemeen bestuur neemt, conform voorstel, kennis van:

 1. het onderbrengen van de onder a t/m h genoemde investerings-projecten in de aanvraag ‘groeiplan watertechnologie’ van het ministerie van I&W voor het Nationale Groeifonds:
  • rwzi (rioolwaterzuivering) Enschede; effluentkwaliteit verhogen voor hergebruik gezuiverd afvalwater (verwijderen microverontreinigingen);
  • rwzi Oldenzaal; effluentkwaliteit verhogen voor hergebruik gezuiverd rioolwater (verwijderen microverontreinigingen);
  • rwzi Goor; effluentkwaliteit verhogen voor hergebruik gezuiverd rioolwater (verwijderen microverontreinigingen);
  • rwzi Tubbergen; effluentkwaliteit verhogen voor hergebruik gezuiverd rioolwater (verwijderen nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat) en microverontreinigingen) ;
  • rwzi Hengelo; productie groene waterstof en restwarmte (circulaire economie);
  • rwzi Emmen; productie groene waterstof (circulaire economie);
  • rwzi Ommen; terugwinnen cellulose om waterkwaliteit te verhogen (circulaire economie);
  • Centrale regiekamer; slim en efficiënt aansturen van rwzi's (Smart monitoring en ICT);
 2. de cofinancieringsverklaring voor de investeringen (opgenomen in de programmabegroting 2021-2024). Het gaat hier om projecten a, d en h voor de periode tot en met 2024;
 3. de intentieverklaring om de mogelijke investeringen in de periode 2025 tot 2032 onder te brengen onder de aanvraag ‘groeiplan watertechnologie’;
 4. het gegeven dat de governance structuur nader wordt uitgewerkt en besluitvorming hierover volgt, afhankelijk van de voorgesteld vorm van de governance structuur.

Controleprotocol 2021

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:

1. het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2021 waterschap Vechtstromen vast te stellen;

2. in het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2021 Waterschap Vechtstromen wordt voorgesteld om:

a. het geactualiseerde Normenkader 2021 waterschap Vechtstromen (zoals opgenomen in de bijlage bij het controleprotocol) vast te stellen;
b. met betrekking tot het voorwaardencriterium de aspecten recht, hoogte en duur van de financiële stromen in de rechtmatigheidscontrole te betrekken;
c. de door de accountant te hanteren goedkeuringstolerantie voor fouten en onzekerheden in de jaarrekening in de controle vast te stellen op:

Strekking controleverklaring

Goedkeurings-tolerantie

Goed-keurend

Beperking

Oordeel-

onthouding

Af-

keuring

Fouten in jaarrekening

(% van bruto lasten)

≤ 1%

> 1% < 3%

-

≥ 3%

Onzekerheden in controle (% van bruto lasten)

≤ 3%

> 3% < 10%

≥ 10%

-

d. de door de accountant te hanteren rapporteringstolerantie voor het apart rapporteren van fouten en onzekerheden vast te stellen op 10% van de goedkeuringstolerantie;
e. de looptijd van het controleprotocol te bepalen op de rekeningjaar 2021 en met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in werking te laten treden;
f. bij behandeling van het controleprotocol in de commissie Financiën en beleidsuitvoering voor te stellen om fraudepreventie als aanvullend aandachtspunt te benoemen en daarnaast te vragen desgewenst aanvullende aandachtspunten voor de accountantscontrole te benoemen.