14 april 2021

Gepubliceerd op 19 februari 2021

Onderwerpen:

 1. Bekrachtiging (door het dagelijks bestuur opgelegde) geheimhouding ten aanzien van overname aandelen NieuWater
 2. Overname aandelen NieuWater
 3. Beleidslijn bronaanpak (aanpak die gericht is op het voorkomen van emissies)
 4. Strategisch Assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten) Plan
 5. Watervisie

Besluiten

Bekrachtiging (door het dagelijks bestuur opgelegde) geheimhouding ten aanzien van overname aandelen NieuWater

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel de door het dagelijks bestuur op 16 maart 2021 aan het algemeen bestuur en de fractie-ondersteuners opgelegde geheimhouding op grond van artikel 10, lid 2, onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur op alle stukken en verhandelingen over de koop van aandelen in NieuWater te bekrachtigen, met dien verstande dat
a. de termijn van geheimhouding wordt verlengd tot na de formele ondertekening van de koop- /verkoopovereenkomst van aandelen WMD in NieuWater door de daartoe bevoegde vertegenwoordigers van respectievelijk Vechtstromen en WMD, en dat de geheimhouding daarna komt te vervallen voor: (1) het betreffende voorstel aan het algemeen bestuur en (2) de bijhorende verslagen van de besloten beraadslagingen hierover (opiniërende bijeenkomst 31/3, vergadering 14/4);
b. de geheimhouding blijft rusten op de onderzoeken, rapporten en adviezen uitgevoerd en uitgebracht in het kader van de due dilligence.

Overname aandelen NieuWater

De fracties 50PLUS en OUDERENPARTIJ en mevrouw Kranenburg van de fractie Water Natuurlijk leggen stemverklaringen af waarbij ze aangeven niet in te kunnen stemmen met voorliggend voorstel.

Na stemming wordt met 24 stemmen voor en 3 stemmen tegen besloten in te stemmen met de overname van de aandelen NieuWater van de WaterleidingMaatschappij Drenthe.

Beleidslijn bronaanpak (aanpak die gericht is op het voorkomen van emissies)

Conform voorstel heeft het algemeen bestuur besloten:

 1. de Beleidslijn Bronaanpak Waterkwaliteit vast te stellen waarmee we onze inzet voor bronaanpak richten op die probleemstoffen waar we het meest effectief kunnen zijn. Op basis van de verwachtingen van het resultaat van onze inspanningen verdelen we onze inzet als volgt:
Hoge inzet Gewasbeschermingsmiddelen, zeer zorgwekkende industriële stoffen en nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat)
Beperkte inzet Zware metalen, medicijnresten en PAK (poly aromatische koolwaterstoffen, vaak kankerverwekkende teerachtige producten)'s
Lage inzet Microplastics (microscopisch kleine plasticdeeltjes) en consumentenproducten
 1. de Beleidslijn eens per drie jaar te evalueren.

Strategisch Assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten) Plan

Het algemeen bestuur heeft conform voorstel besloten:

 • kennis te nemen van het in ontwikkeling zijnde SAMP;
 • te constateren dat de kaderstellende rol in ontwikkeling is;
 • het dagelijks bestuur opdracht te geven de in het hoofdstuk 4 van het SAMP geformuleerde assetmanagementdoelstellingen in deze bestuursperiode ambtelijk uit te laten werken.

Watervisie

Conform voorstel heeft het algemeen bestuur besloten:

 1. in te stemmen met de - op basis van consultatiegesprekken - voorgestelde tekstuele aanpassingen ten opzichte van de concept-watervisie (bijlage 2, 3 en bijlage 4);
 2. in te stemmen met de voorgestelde combinatie tekst/vormgeving en daarmee de definitieve watervisie, met daarin de volgende zeven hoofdlijnen, vast te stellen (bijlage 5):
  I. Het aanpassen van de waterhuishouding op de inrichting en het gebruik van de ruimte bereikt zijn grenzen.
  II. Het grootste en meest geschikte reservoir om water in te bergen is de bodem.
  III. Ons water moet, zowel ecologisch als chemisch, van goede kwaliteit zijn. Schoon water is de basis voor een veilige leefomgeving en drager van natuur- en landschapskwaliteit.
  IV. Waterschap Vechtstromen is een op duurzame ontwikkeling gerichte partner.
  V. Zuiveringsinstallaties worden knooppunten voor circulair watergebruik en de productie van energie en grondstoffen.
  VI. Regenwater is geen afvalwater, maar een bouwsteen in de ontwikkeling van een robuust watersysteem.
  VII. Een aantrekkelijke leefomgeving, waar genieten van water mag, vergroot het waterbewustzijn.
 1. kennis te nemen van de samenvatting van de belangrijkste resultaten van de consultatiegesprekken en de betrokkenen hierover te informeren (bijlage 6).