17 februari 2021

Gepubliceerd op 19 februari 2021

Onderwerpen:

 1. Nota grondbeleid Vechtstromen
 2. Protocol complexe projecten
 3. Intrekken verordening rechtspositie bestuur
 4. Handreiking informatievoorziening algemeen bestuur
 5. Agenda internationale samenwerking 2021-2026
 6. Motie vreemd aan de orde

Besluiten

Nota grondbeleid Vechtstromen

Het algemeen bestuur besluit:

 1. kennis te nemen van de aanpassingen in de beleidsnota “Grondbeleid Vechtstromen 2015”, te weten:
  a. opname besluit grondzaken in relatie tot OOWS;
  b. opname besluit structurele aanpak oneigenlijk gebruik;
  c. verbetering borging privaatrechtelijke toestemming bij vergunningverlening;
  d. verpachtingsvoorwaarden, in aansluiting op de vergroeningsstrategie van Vechtstromen;
  e. aanscherping van de kaders voor omgaan met strategische grond bij zuiveringsterreinen;
  f. actualisatie wetgeving;
  g. actualisatie tarievenlijst gewasschade;
 2. de geactualiseerde beleidsnota “Grondbeleid Vechtstromen 2020” vast te stellen met de volgende toevoegingen:
  a. Maximale pachtperiode wordt op 4 jaar gesteld, mits er andere afspraken met reeds bestaande pachtcontracten zijn.
  b. Vanaf 2021 wordt in af te sluiten geliberaliseerde pachtcontracten voor ruilgrond (niet structureel bezit) opgenomen dat:
  * het verbouwen van lelies verboden is;
  * het verbouwen van bollen verboden is;
  * het verbouwen van uien verboden is;
  * landschapselementen op/langs ruilgrond in stand worden gehouden;
  * voor deze ruilgronden wordt in de contracten opgenomen, dat onderhouds-/schouwpaden in eigendom van het waterschap, langs deze ruilgronden, niet bemest mogen worden en dat hierop geen gewasbeschermingsmiddelen (inclusief glyfosaat) mogen worden gebruikt.
  c. Naar aanleiding van de aangenomen motie “het gebruik van glyfosaat uit te sluiten en synthetische gewasbeschermingsmiddelen/herbiciden te ontmoedigen bij nieuwe pachtcontracten op eigen gronden en bij reeds lopende contracten naar mogelijkheden van compensatie te kijken”. Deze motie is aangenomen met 14 stemmen voor, 11 tegen en 2 stemonthoudingen.

Protocol complexe projecten

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. het protocol ‘complexe projecten’ vast te stellen, en daarmee de sturingsmogelijkheden van het algemeen bestuur op complexe projecten te versterken;
 2. het dagelijks bestuur te verzoeken om gelijktijdig met het aanbieden van de evaluatie van de Energiefabriek aan het algemeen bestuur, een voorstel voor eventueel noodzakelijke aanscherping van dit protocol aan te bieden.

Intrekken verordening rechtspositie bestuur

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel de Verordening rechtspositie bestuur Vechtstromen, vastgesteld bij besluit van 24 september 2014, in te trekken.

Handreiking informatievoorziening algemeen bestuur

Het algemeen bestuur besluit de Handreiking informatievoorziening vast te stellen, en:

 1. daarmee de afspraken tussen algemeen bestuur, dagelijks bestuur en watergraaf over de informatievoorziening aan het algemeen bestuur vast te leggen;
 2. daarbij een onderscheid te maken in de passieve informatieplicht en de actieve informatievoorziening;
 3. binnen de actieve informatievoorziening een onderscheid te maken in de reguliere informatie voorziening en de incidentele informatievoorziening;
 4. te benoemen dat de watergraaf als bestuursorgaan een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft voor het verstrekken van informatie.

Agenda internationale samenwerking 2021-2026

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:

 1. in te stemmen met de looptijd van de Agenda Internationale Samenwerking van 2021-2026;
 2. in te stemmen met de in de agenda genoemde doelen, waarbij de primaire focus ligt op de doelen kennis en kunde delen met landen in ontwikkeling, linking pin zijn voor de Nederlandse watersector en het halen van kennis en innovatieve ideeën;
 1. in te stemmen met de wijze waarop de doelen zullen worden gerealiseerd;
 2. in te stemmen met de benodigde middelen om de Agenda Internationale Samenwerking uit te voeren;
 3. de Agenda Internationale Samenwerking vast te stellen.

Motie vreemd aan de orde

Ter vergadering is een motie ingebracht ten aanzien van livestream

van de vergaderingen van het algemeen bestuur. Het algemeen

bestuur heeft onderstaande motie aangenomen met 23 stemmen

voor, 3 stemmen tegen en 1 stemonthouding:

Het dagelijks bestuur wordt verzocht:

 • om zo spoedig mogelijk de benodigde technische maatregelen te treffen, zodat de vergaderingen van het algemeen bestuur in de periode dat we online vergaderen live te volgen zijn en later via de website van het waterschap zijn terug te kijken;
 • zo nodig zo spoedig mogelijk aan het algemeen bestuur een voorstel doen toekomen ter aanpassing van het Reglement van Orde van het algemeen bestuur zodat de vergaderingen van het algemeen bestuur live gestreamd kunnen worden en opnamen van de vergadering vervolgens op de website geplaatst mogen worden;
 • de mogelijkheden te inventariseren om vergaderingen van het algemeen bestuur live te streamen wanneer deze weer fysiek plaatsvinden en hierover te rapporteren aan het algemeen bestuur tijdens de eerstvolgende PEILdag;
 • in overleg met de Werkgroep Huisvesting onderzoek te doen naar de opties voor een geïntegreerd systeem waarbij audiovisuele verslaglegging wordt gekoppeld aan de agenda, vergaderstukken en besluiten.