2 februari 2021

Gepubliceerd op 9 februari 2021

Onderwerpen:

 1. Aanpassing verordening adviescommissies
 2. Voorzitters vaste adviescommissies
 3. Bestuurlijke jaarplanning 2021

Besluiten

Aanpassing verordening adviescommissies

Het algemeen bestuur heeft besloten om ter uitvoering van het besluit van 25 november 2020 de Verordening bestuurscommissies waterschap Vechtstromen als volgt aan te passen:

 1. er zijn twee adviescommissies, te weten een opgavegerichte commissie, gericht op de kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol van het algemeen bestuur, en een commissie financiën en beleidsuitvoering, gericht op de controlerende en volksvertegenwoordigende rol van het algemeen bestuur;
 2. de opgavegerichte commissie heeft tot taak:
  a. het voorbereiden van besluiten van beleid van het algemeen bestuur;
  b. het adviseren aan het algemeen bestuur op voorstellen van het dagelijks bestuur;
  c. het monitoren van beschreven doelen en opgaven;
  d. het adviseren aan het algemeen bestuur over bijsturingsmogelijkheden voor beschreven doelen en opgaven;
 3. de commissie financiën en beleidsuitvoering heeft de taken die bij de adviescommissie financiën waren belegd;
 4. de adviescommissies hebben elk twee voorzitters die onderling bepalen wie tijdens een vergadering of agendapunt van de commissie optreedt als voorzitter;
 5. in de adviescommissies kunnen maximaal twee leden of fractieondersteuners per agendapunt, in plaats van per vergadering, deelnemen;
 6. er worden STROOMdagen ingesteld voor leden van het algemeen bestuur en fractieondersteuners, voor het afleggen van werkbezoeken, beeldvorming over of verdieping op bepaalde onderwerpen.

Voorzitters vaste adviescommissies

Het algemeen bestuur heeft besloten om conform artikel 2.4 lid 1 uit de verordening voor bestuurscommissies waterschap Vechtstromen:

 1. voor de opgavegerichte commissie mevrouw A.A. Broekman-Veltman (VVD) als voorzitter te benoemen;
 2. voor de opgavegerichte commissie mevrouw E.F.M. Pot (Water Natuurlijk) als voorzitter te benoemen;
 3. voor de commissie Financiën en Beleidsuitvoering de heer W.A. Siebring (Landbouw) als voorzitter te benoemen;
 4. voor de commissie Financiën en Beleidsuitvoering mevrouw E. Hemmers-Markerink (CDA) als voorzitter te benoemen.

Bestuurlijke jaarplanning 2021

Conform voorstel heeft het algemeen bestuur besloten in te stemmen met de Bestuurlijke Jaarplanning algemeen bestuur 2021, waarbij:

 1. zeven besluitvormende vergaderingen worden georganiseerd;
 2. zeven PEILdagen worden georganiseerd;
 3. als extra gelegenheid voor beeldvorming vijf STROOMdagen worden georganiseerd, waaronder gelegenheid voor bijeenkomsten van werkgroepen, excursies en een reflectiedag;
 4. geen bijeenkomsten plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties voor het basisonderwijs (regio Noord);
 5. geen bijeenkomsten plaatsvinden op vastgestelde feestdagen;
 6. geen bijeenkomsten plaatsvinden op bid- en dankdag voor gewas en arbeid;
 7. een zomerreces wordt gehouden van vier weken in de zomervakantie basisonderwijs regio Noord, namelijk van 17 juli t/m 15 augustus 2021 (weken 29 t/m 32).