30 juni 2021

Gepubliceerd op 1 juli 2021

Onderwerpen:

 1. Jaarverslag en jaarrekening 2020
 2. Meerjarenverkenning 2022-2031
 3. Eerste begrotingswijziging 2021
 4. Kredietvoorstel start- en verzamelkredieten naar aanleiding van Meerjarenverkenning 2022-2031
 5. Begrotingen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn, Het Waterschapshuis en Aqualysis
 6. Regionale Energie Strategie 1.0 voor de regio’s Drenthe, Twente en West-Overijssel

Besluiten

Jaarverslag en jaarrekening 2020

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van waterschap Vechtstromen vast te stellen inclusief de voorstellen tot bestemming van het rekeningresultaat 2020;
 2. kennis te nemen van het verslag van bevindingen 2020 van de accountant en het standpunt hierover van het dagelijks bestuur.

Meerjarenverkenning 2022-2031

Met 19 stemmen voor en 4 tegen besluit het algemeen bestuur conform voorstel:

 1. de Meerjarenverkenning (MJV) 2022-2031 vast te stellen, waarin de blauwgroene koers de basis blijft voor de verdere uitwerking van het bestuursakkoord 2019-2023; de MJV dient als kader voor de op te stellen begroting 2022-2025. Met de vaststelling besluit het algemeen bestuur ook:
  a. in te stemmen met de inzichten van de geactualiseerde omgevingsanalyse waar geen noemenswaardige trendbreuken gesignaleerd worden;
  b. in te stemmen met de jaarschijven en de herprogrammering van de investeringen in 2020-2025, passend binnen het investeringskader van € 282,8 miljoen;
  c. in te stemmen met de invulling van de taakstelling van € 6,1 miljoen, in 2022 en 2023. Daarmee wordt invulling gegeven aan een belangrijk uitgangspunt voor duurzaam financieel beleid;
 2. tot het instellen van reserves om de frictiekosten en incidentele dekkingen te kunnen bekostigen die voortvloeien uit de beslispunt 1.c (naar verwachting circa € 4,1 miljoen). De extra reserves worden gevormd door een verlaging van de reserve tariefsegalisatie watersysteembeheer (naar verwachting circa € 1,6 miljoen) en een verlaging van de reserve zuiveringsbeheer (naar verwachting circa € 1,4 miljoen), alsmede de aanwending van € 1,1 miljoen van het extra dividend NWB 2020 van € 2,2 miljoen dat in 2021 wordt ontvangen. Het betreft de volgende nieuw in te stellen reserves:
  a. reserve beleidsintensiveringen;
  b. reserve organisatieontwikkeling;
 3. het dividend NWB vanaf 2022 (dividend 2021) voor het bedrag van € 3,6 miljoen te gebruiken voor lastendruk­verlichting (in plaats van € 2,6 miljoen lastendrukverlichting en € 1 miljoen voor innovatie (wat vanuit de - nieuw in te stellen - reserve beleidsintensiveringen wordt bekostigd);
 4. het programma PRAUT (programma procesautomatisering dat vorig jaar is gestart) aan te merken als complex project in het kader van het protocol complexe projecten.

Eerste begrotingswijziging 2021

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur de 1e begrotings-wijziging 2021 naar programma’s en inzet reserves vast te stellen.

Kredietvoorstel start- en verzamelkredieten naar aanleiding van Meerjarenverkenning 2022-2031

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur na het besluit over de meerjarenverkenning 2022-2031 een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 4.524.000 (inclusief BTW) voor:

 1. het kunnen starten met enkele (deel)projecten (startkredieten van in totaal € 190.000);
 2. uitvoering van reguliere vervangingsinvesteringen (verzamelkrediet van in totaal
  € 4.334.000).

Begrotingen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn, Het Waterschapshuis en Aqualysis

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)

 1. kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2021 van GBLT waarin de bijdrage van Vechtstromen daalt naar € 3,16 miljoen en hierop geen zienswijze aanbieden;
 2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van GBLT waarin de bijdrage van Vechtstromen daalt naar 3,29 miljoen en hierop geen zienswijze aanbieden. Aandacht wordt gevraagd voor de structureel hoger geraamde invorderbaten in relatie tot het sociaal incasseren;

Het Waterschapshuis

 1. kennis te nemen van een lichte stijging van de ontwerp-begroting hWh 2022 ten opzichte van de geactualiseerde begroting hWh 2021;
 1. geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van hWh in te dienen;

Aqualysis

 1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van Aqualysis en in te stemmen hierop een zienswijze aan te bieden.

Regionale Energie Strategie 1.0 voor de regio’s Drenthe, Twente en West-Overijssel

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:

 1. vanuit het faciliterend perspectief de RES 1.0 (Regionale Energie Strategie 1.0) vast te stellen voor de RES-regio’s Twente, Drenthe en West-Overijssel;
 2. kennis te nemen van de oproep van de natuur- en milieuorganisaties om grote ruimtelijke opgaven integraal te benaderen.