Bestuurlijke documenten


Programmabegroting 2018-2021

Met de programmabegroting 2018-2021 realiseert Vechtstromen de meerjarige einddoelen voor schoon, voldoende en veilig water met een gelijkblijvend meerjarig investeringsniveau. In 2018 wordt door Vechtstromen € 39 miljoen geïnvesteerd in onder andere de renovatie en vervanging van zuiveringsinstallaties, persleidingen, kunstwerken, beschoeiingen en het baggeren van beken en vijvers. Daarnaast werkt het waterschap samen met partners aan de Kaderrichtlijn water, klimaatadaptatie, het Zoetwaterprogramma Oost Nederland (ZON), Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), Natura 2000/PAS, stedelijk water en versnelling van de energietransitie. De belastingen voor huishoudens en bedrijven nemen, conform het bestuursakkoord, in 2018 met gemiddeld 3,2% toe.

Meerjarenverkenning 2018-2021

“De Meerjarenverkenning (MJV) 2018-2021 is opgesteld vanuit de kaders van de tussenevaluatie van het bestuursakkoord. De MJV 2018-2021 is gebaseerd op een geactualiseerde omgevingsanalyse en op het waterbeheerplan 2016-2021. Toekomstige opgaven op gebied van klimaatadaptatie, waterkwaliteit, duurzaamheid en informatiemanagement/ICT zijn in beeld gebracht. In de MJV geeft het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur de beleidsmatige en financiële kaders mee die gelden voor de uitwerking van het meerjarenbeleid voor het komende begrotingsjaar 2018. Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft de meerjarenverkenning in de vergadering van woensdag 12 juli 2017 vastgesteld. U kunt de meerjarenverkenning rechts downloaden.”

Jaarverslag 2016

Het jaarverslag 2016, met daarin opgenomen de jaarrekening 2016, geeft inzicht in de doelbereiking binnen de programma’s van het waterschap Vechtstromen en de wijze waarop wordt voldaan aan de gestelde financiële kaders in 2016.

Met een totale begroting van € 142 miljoen, aangevuld met € 37 miljoen aan investeringen werkte waterschap Vechtstromen in 2016 aan veilig, voldoende en schoon water in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Er werd 4.477 kilometer aan sloten, beken en rivieren beheerd en onderhouden en er werd 94 miljard liter afvalwaterwater gezuiverd. Het jaarverslag en de jaarrekening laten zien dat het merendeel van de doelen in de begroting voor 2016 is gehaald. Dat geldt ook voor de besparing in het bestuursakkoord. In 2016 is reeds ruim € 13 miljoen gerealiseerd van de € 17 miljoen die is afgesproken met de fusie van de voormalige waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel in 2014. De accountant heeft voor het jaarverslag/jaarrekening 2016 een goedkeurende verklaring afgegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid.

Bestuursprogramma

Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft woensdag 2 juli zijn bestuursprogramma voor de periode 2014-2018 vastgesteld.

Een belangrijk kader om ook de komende jaren blijvend te werken aan kerntaken op het gebied van (water)veiligheid en voldoende en schoon water voor Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Niet alleen, maar samen met onze omgeving: mede-overheden, belangenorganisaties voor bijvoorbeeld landbouw en natuur, bedrijven en inwoners van het gebied.

U kunt het bestuursprogramma rechts downloaden.