Bestuurlijke documenten


Programmabegroting 2019-2022

Met de programmabegroting 2019-2022 werkt waterschap Vechtstromen aan de meerjarige einddoelen voor schoon, voldoende en veilig water in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. In 2019 wordt door Vechtstromen € 47 miljoen geïnvesteerd in onder andere de renovatie en vervanging van zuiveringsinstallaties, persleidingen, kunstwerken, beschoeiingen en het baggeren van beken en vijvers. Daarnaast werkt het waterschap samen met partners aan de Kaderrichtlijn water, klimaatadaptatie, het Zoetwaterprogramma Oost Nederland (ZON), Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), Natura 2000/Programma Aanpak Stikstof (PAS), stedelijk water en versnelling van de energietransitie. De belastingen voor huishoudens en bedrijven nemen zoals afgesproken in het bestuursakkoord in 2019 met gemiddeld 3,4% toe.

Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft de programmabegroting 2019-2022  in de vergadering van woensdag 28 november 2018 vastgesteld.

U kunt de programmabegroting 2019-2022 rechts inzien.

Meerjarenverkenning 2018-2021

“De Meerjarenverkenning (MJV) 2018-2021 is opgesteld vanuit de kaders van de tussenevaluatie van het bestuursakkoord. De MJV 2018-2021 is gebaseerd op een geactualiseerde omgevingsanalyse en op het waterbeheerplan 2016-2021. Toekomstige opgaven op gebied van klimaatadaptatie, waterkwaliteit, duurzaamheid en informatiemanagement/ICT zijn in beeld gebracht. In de MJV geeft het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur de beleidsmatige en financiële kaders mee die gelden voor de uitwerking van het meerjarenbeleid voor het komende begrotingsjaar 2018. Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft de meerjarenverkenning in de vergadering van woensdag 12 juli 2017 vastgesteld. U kunt de meerjarenverkenning rechts downloaden.”

Jaarverslag 2018

Het Jaarverslag 2018 geeft inzicht in de realisatie van de programmadoelen en de besteding van de middelen in 2018.

Met een totale begroting van € 130 miljoen werkte waterschap Vechtstromen in 2018 aan veilig, voldoende en schoon water in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Er is door ons € 34 miljoen geïnvesteerd in onder meer renovatie en vervanging van zuiveringsinstallaties, persleidingen, kunstwerken, beschoeiingen en het baggeren van beken en vijvers. Daarnaast heeft het waterschap gewerkt met partners aan de Kaderrichtlijn water, klimaatadaptatie, het Zoetwaterprogramma Oost Nederland (ZON), Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), Natura 2000/PAS, stedelijk water en versnelling van de energietransitie. Het jaarverslag en de jaarrekening laten zien dat het merendeel van de doelen in de begroting voor 2018 is gehaald. Dat geldt ook voor de afgesproken besparingen. Vechtstromen staat (vanaf de oprichting in 2014) voor een besparingsopgave van uiteindelijk € 17 miljoen in 2019. Tot en met 2018 is reeds een bedrag van € 16,5 miljoen aan besparingen bereikt.

Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft het jaarverslag inclusief de jaarrekening 2018 in de vergadering van woensdag 10 juli 2019 vastgesteld.

U kunt het jaarverslag 2018 rechts inzien.

Bestuursprogramma

Het algemeen bestuur  heeft zijn bestuursprogramma vastgesteld.

Een belangrijk kader om ook de komende jaren blijvend te werken aan kerntaken op het gebied van (water)veiligheid en voldoende en schoon water voor Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Niet alleen, maar samen met onze omgeving: mede-overheden, belangenorganisaties voor bijvoorbeeld landbouw en natuur, bedrijven en inwoners van het gebied.

U kunt het bestuursprogramma rechts downloaden.