Bestuurlijke documenten

Gepubliceerd op 23 september 2020

Jaarverslag 2020

Het Jaarverslag 2020 geeft inzicht in de realisatie van de programmadoelen en de besteding van de middelen in 2020.

Met een totale begroting van € 147 miljoen werkte waterschap Vechtstromen in 2020 aan veilig, voldoende en schoon water in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Er is door ons € 57 miljoen geïnvesteerd in het opvangen van de gevolgen van het veranderende klimaat, toenemende eisen aan de waterkwaliteit, de noodzaak tot vermindering van de CO2-uitstoot (duurzaamheid) in combinatie met vergroening, de grote beheeropgave op de 23 rioolwaterzuiveringen en in het watersysteem. Het jaarverslag en de jaarrekening laten zien dat het merendeel van de doelen in de begroting voor 2020 is gehaald, ondanks de effecten van de coronacrisis. Over 2020 heeft de accountant een goedkeurende controleverklaring verstrekt voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft het jaarverslag 2020 inclusief de jaarrekening 2020 in de vergadering van woensdag 30 juni 2021 vastgesteld.

Programmabegroting 2021-2024

“Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen heeft de programmabegroting 2021-2024 in de vergadering van 25 november 2020 vastgesteld.

De afspraken uit het bestuursakkoord en de meerjarenverkenning 2021-2030 om de komende jaren € 32 miljoen extra te investeren krijgen met dit begrotingsvoorstel invulling.

In 2021 bedraagt de begroting € 157 miljoen en investeert het waterschap € 58 miljoen in onder andere integrale projecten om de waterkwaliteit (KRW-opgave) te verbeteren, diverse (beheer-)projecten om stappen te zetten in de klimaatopgave, de renovatie en vervanging van rioolwaterzuiveringsinstallaties (duurzaamheid), persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi), het baggeren van beken en vijvers en aanpassing van de huisvesting. U kunt de programmabegroting 2021-2024 rechts inzien.”

Meerjarenverkenning 2021-2030

“Met de meerjarenverkenning (MJV) 2021-2030 is een blauwgroene koers uitgezet om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren en de continuïteit van het waterschapswerk te borgen.

Hierin staat dat Vechtstromen tot 2024 € 32 miljoen extra gaat investeren in het opvangen in de grote beheeropgave op de afvalwaterzuiveringen en in het watersysteem en voor de gevolgen van het veranderende klimaat, de toenemende eisen aan de waterkwaliteit en de noodzaak tot vermindering van de CO2-uitstoot (duurzaamheid). In totaal wordt hiermee tot en met 2024 € 285 miljoen in de regio geïnvesteerd. Daarbij moet er veel aandacht zijn voor samenwerking met partners en inwoners. Ook kiest het waterschap voor een duurzaam financieel beleid om ondanks de grote uitdagingen, zowel de belastingtarieven als de schuld beperkt te laten stijgen. Enerzijds met een scherp financieel kader als het gaat om investeringen, anderzijds door € 4,8 miljoen te besparen op onze jaarlijkse kosten.

Het algemeen bestuur van Vechtstromen heeft de meerjarenverkenning in de vergadering van 23 september 2020 vastgesteld. U kunt de meerjarenverkenning rechts inzien.”

Bestuursprogramma

Het algemeen bestuur  heeft zijn bestuursprogramma vastgesteld.

Een belangrijk kader om ook de komende jaren blijvend te werken aan kerntaken op het gebied van (water)veiligheid en voldoende en schoon water voor Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Niet alleen, maar samen met onze omgeving: mede-overheden, belangenorganisaties voor bijvoorbeeld landbouw en natuur, bedrijven en inwoners van het gebied.

U kunt het bestuursprogramma rechts downloaden.