Bestuurlijke documenten


Ontwerp-programmabegroting 2019-2022

In de vergadering van 30 oktober 2018 heeft het dagelijks bestuur de programmabegroting 2019-2022 voor het waterschap Vechtstromen in ontwerp vastgesteld. De ontwerpprogrammabegroting bevat de beleidsvoornemens en de financiële vertaling daarvan voor de jaren 2019 tot en met 2022. Mede op grond van de vastgestelde programmabegroting worden de tarieven bepaald van de belastingen die het waterschap Vechtstromen vanaf 1 januari 2019 gaat heffen.

Besluitvorming door het Algemeen Bestuur over de programmabegroting 2019-2022 is voorzien op 28 november 2018.

De ontwerpprogrammabegroting 2019-2022 ligt met ingang van 5 november 2018 tot en met 19 november 2018 ter inzage. U kunt de ontwerpprogrammabegroting 2019-2022 rechts downloaden.

Programmabegroting 2018-2021

Met de programmabegroting 2018-2021 realiseert Vechtstromen de meerjarige einddoelen voor schoon, voldoende en veilig water met een gelijkblijvend meerjarig investeringsniveau. In 2018 wordt door Vechtstromen € 39 miljoen geïnvesteerd in onder andere de renovatie en vervanging van zuiveringsinstallaties, persleidingen, kunstwerken, beschoeiingen en het baggeren van beken en vijvers. Daarnaast werkt het waterschap samen met partners aan de Kaderrichtlijn water, klimaatadaptatie, het Zoetwaterprogramma Oost Nederland (ZON), Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), Natura 2000/PAS, stedelijk water en versnelling van de energietransitie. De belastingen voor huishoudens en bedrijven nemen, conform het bestuursakkoord, in 2018 met gemiddeld 3,2% toe.

Meerjarenverkenning 2018-2021

“De Meerjarenverkenning (MJV) 2018-2021 is opgesteld vanuit de kaders van de tussenevaluatie van het bestuursakkoord. De MJV 2018-2021 is gebaseerd op een geactualiseerde omgevingsanalyse en op het waterbeheerplan 2016-2021. Toekomstige opgaven op gebied van klimaatadaptatie, waterkwaliteit, duurzaamheid en informatiemanagement/ICT zijn in beeld gebracht. In de MJV geeft het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur de beleidsmatige en financiële kaders mee die gelden voor de uitwerking van het meerjarenbeleid voor het komende begrotingsjaar 2018. Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft de meerjarenverkenning in de vergadering van woensdag 12 juli 2017 vastgesteld. U kunt de meerjarenverkenning rechts downloaden.”

Jaarverslag 2017

Het Jaarverslag 2017 geeft inzicht in de realisatie van de programmadoelen en de besteding van de middelen in 2017. Met een totale begroting van € 130 miljoen, aangevuld met € 28 miljoen aan investeringen werkte waterschap Vechtstromen in 2017 aan veilig, voldoende en schoon water in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Er is geïnvesteerd in onder meer renovatie en vervanging van zuiveringsinstallaties, persleidingen, kunstwerken, beschoeiingen en het baggeren van beken en vijvers. Daarnaast heeft het waterschap samengewerkt met partners aan de Kaderrichtlijn water, klimaatadaptatie, het Zoetwaterprogramma Oost Nederland (ZON), Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), Natura 2000/PAS, stedelijk water en versnelling van de energietransitie. Het jaarverslag en de jaarrekening laten zien dat het merendeel van de doelen in de begroting voor 2017 is gehaald. Dat geldt ook voor de afgesproken besparingen. Vechtstromen staat (vanaf de oprichting in 2014) voor een besparingsopgave van uiteindelijk € 17 miljoen in 2019. Tot en met 2017 is reeds een bedrag van € 16 miljoen aan besparingen bereikt.  Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft het jaarverslag inclusief de jaarrekening 2017 in de vergadering van woensdag 11 juli 2018 vastgesteld.

U kunt het jaarverslag 2017 rechts inzien.

Bestuursprogramma

Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft woensdag 2 juli zijn bestuursprogramma voor de periode 2014-2018 vastgesteld.

Een belangrijk kader om ook de komende jaren blijvend te werken aan kerntaken op het gebied van (water)veiligheid en voldoende en schoon water voor Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Niet alleen, maar samen met onze omgeving: mede-overheden, belangenorganisaties voor bijvoorbeeld landbouw en natuur, bedrijven en inwoners van het gebied.

U kunt het bestuursprogramma rechts downloaden.


Programmabegroting 2018-2021 en ontwerp programmabegroting 2019-2022

Meerjarenverkenning 2018-2021