Portefeuilleverdeling db


Uitgangspunten

Collegiaal bestuur met portefeuilles op inhoud en collegiale besluitvorming. Portefeuilles zijn integraal, inclusief financiën, communicatie en innovatie in de betreffende dossiers. Er kunnen dwarsverbanden tussen portefeuilles bestaan waarvoor de portefeuillehouders zich niet afsluiten. In elke portefeuille zijn systeemaspecten van het waterschapswerk aan de orde

De zichtbaarheid op waterschapsprojecten en langetermijn beleidsvisies is evenwichtig over de portefeuillehouders verdeeld. Bij voorkeur is men zichtbaar op projecten en beleidsvisies in het domein van de eigen portefeuille.

Vergunningverlening en handhaving dienen gescheiden verantwoordelijkheden van het waterschap te zijn en worden daarom in verschillende portefeuilles belegd. In elke portefeuille worden waterschapstaken niet alleen vanuit het eigen functionele belang van het waterschap beschouwd, maar ook vanuit kansen tot meerwaarde voor andere belanghebbenden.

Portefeuille-overleggen dienen om db-voorstellen bestuursrijp voor db-bespreking te maken en om minder complexe en routinematige zaken voor te bereiden als hamerstuk in het dagelijks bestuur. Elke portefeuillehouder heeft in de regel individueel een overleg met betrokken ambtenaren in het betreffende portefeuilleveld.

Db-vergaderingen dienen om meer complexe zaken te bespreken en af te wegen, om strategische samenhang te bespreken en strategische routes uit te zetten, om wekelijkse actualiteit, agenda en gang van zaken te bespreken, om formeel besluiten te nemen, ook op hamerstukken.

Alle bestuurders hebben een aantal extern georiënteerde accounts, waarin men het dagelijks bestuur kan vertegenwoordigen binnen de collegiaal vastgestelde kaders en met inachtneming van de portefeuilles die coördineren op inhoud.

De voorzitter heeft een specifieke verantwoordelijkheid voor strategische coördinatie die portefeuille-overstijgend is en voor concernbrede taken. Er is een 1e en 2e vicevoorzitter aangewezen. De rangschikking van vicevoorzitters is in principe gerelateerd aan de omvang van stemmenaantal waarop een fractie kan bogen volgens de verkiezingsuitslag.


Stefan Kuks

stefan_kuks s

Wim Stegeman

Wim Stegeman

Roel van der Veen

roel_van_der_veen

Nettie Aarnink

nettie_aarnink

Ria Broeze

ria_broeze

Jan van Hoek

Jan van Hoek 300

Richard Andringa

Richard Andringa

Secretaris-directeur / secretaris DB