Jaarverslag 2018


Inleiding

Dit jaarverslag 2018 geeft inzicht in de doelbereiking binnen de programma’s van het waterschap Vechtstromen en de wijze waarop wordt voldaan aan de gestelde financiële kaders in 2018. Primair wordt hierin gekeken naar de realisatie van de doelstellingen in 2018, zoals die in de programmabegroting 2018-2021 zijn geformuleerd.

De verslaggevingsvoorschriften voor waterschappen zijn vastgelegd in de Waterschapswet, het Waterschapsbesluit en de regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW). Dit jaarverslag (inclusief jaarrekening 2018) is in overeenstemming met deze voorschriften opgesteld.

Via deze pagina's kunt u de inhoud van het jaarverslag bekijken. Onder kunt u, indien u wenst, het jaarverslag downloaden.

Het jaarverslag 2018 kent de volgende indeling:

Ontwikkelingen

Inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in 2018 die van invloed op ons werk zijn geweest.

Bestuurlijk dashboard

Het bestuurlijke dashboard (jaarverslag 2018 in één oogopslag), waarin een samenvattend overzicht van de behaalde doelen in 2018 is gegeven. Vervolgens is hierop per programma een toelichting gegeven als ook een toelichting op de belangrijkste financiële resultaten.

Programma's

Per programma wordt nader ingegaan op de doelbereiking 2018 van de belangrijkste thema’s. Daarnaast wordt per programma op hoofdlijnen inzicht gegeven in de besteding van de financiële middelen.

Verplichte paragrafen en Jaarrekening 2018

De wettelijk verplichte paragrafen bedrijfsvoering. Deze gaan onder meer in op de ontwikkelingen in de waterschapsbelastingen, het weerstandsvermogen, de financiering, de verbonden partijen en de omvang van de schuld.

Inzicht in de exploitatierekening, zowel naar programma’s, de beide kostendragers ‘watersysteembeheer’ en ‘zuiveringsbeheer’ als naar kosten- en opbrengstensoorten.

De balans weergegeven. Deze is voorzien van een algemene toelichting en een toelichting op de afzonderlijke posten van de balans.