Financiën


Lastendruk

De gemiddelde lastendrukstijging voor huishoudens en bedrijven komt, in overeenstemming met de begroting 2018 uit op 3,2%. Daarmee is 2018 voldaan aan het kader van een gemiddelde lastendrukstijging, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2018-2021 (conform de tussenevaluatie van het bestuursakkoord in juli 2016).

Besparingen

Vechtstromen staat (vanaf de oprichting in 2014) voor een besparingsopgave van uiteindelijk € 17 miljoen in 2019. Tot en met 2018 is reeds een bedrag van € 16,5 miljoen aan besparingen bereikt. Het nog te realiseren deel van de besparing (€ 0,5 miljoen) heeft betrekking op de omvang en onderhoud van waterlopen en de Energiefabriek. Naar verwachting wordt de totale besparingsopgave in 2019 bereikt.

Investeringen

In de oorspronkelijke begroting 2018 bedroeg de raming voor de netto-investeringen € 39,2 miljoen en in de BVR 2018 is de raming bijgesteld naar € 32,3 miljoen. Uiteindelijk zijn de netto-investeringen in 2018 uitgekomen op € 33,9 miljoen. Er is geïnvesteerd in onder meer renovatie en vervanging van zuiveringsinstallaties, persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi), kunstwerken, beschoeiingen en het baggeren van beken en vijvers. Daarnaast heeft het waterschap geïnvesteerd, in samenwerking met partners aan de Kaderrichtlijn water, klimaatadaptatie, het Zoetwaterprogramma Oost Nederland (ZON (Zoetwaterstrategie Oost Nederland)), Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)), Natura 2000/PAS, stedelijk water en versnelling van de energietransitie.

Rekeningresultaat 2018

Het totale rekeningresultaat 2018 bedraagt k€ 4.067. Dit wijkt 3% af van de begrote lasten Het rekeningresultaat heeft grotendeels een incidenteel karakter, alleen een deel van het resultaat op belastingopbrengsten (k€ 415) en de verkoop van gronden (k€ 100) zijn als structureel aan te merken. Van het positieve resultaat over 2018 kan k€ 1.885 worden toegerekend aan Watersysteembeheer en k€ 2.182 aan Zuiveringsbeheer.

Het resultaat verdeeld over de drie programma’s en de beide kostendragers ‘Systeem’ en ‘Zuiveren’ geeft het volgende beeld.

Programma

(bedragen in duizenden euro’s)

Rekening-

resultaat

Systeem

Zuiveren

1. Watersysteem

444

444

2. Waterketen

878

878

3. Besturen en organiseren

1.054

581

473

Belasting- en overige opbrengsten

1.691

860

831

Resultaat

4.067

1.885

2.182

Resultaatbestemming 2018

Het voorstel voor de bestemming van het rekeningresultaat 2018 van in totaal k€ 4.067 is:

  1. k€ 1.885 toevoegen aan de bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteembeheer;
  2. k€ 2.182 toevoegen aan de bestemmingsreserve tariefegalisatie zuiveringsbeheer.

Dit is in lijn met het vastgestelde beleidskader voor jaarrekeningresultaten, zodat de lastendruk kan worden gematigd conform de afspraken bestuursakkoord.

Ontwikkeling reserves

Het totaal van de reserves van waterschap Vechtstromen (inclusief bestemming rekeningresultaat 2018) komt uit op € 36,8 miljoen. Ten opzichte van de beginbalans per 1-1-2018 nemen de reserves hiermee met € 0,1 miljoen toe. In de BVR 2018 werd nog voorzien dat de reserves met € 3,9 miljoen zouden afnemen.

EMU-saldo / ontwikkeling schuldpositie

Het EMU-saldo (als maatstaf voor het jaarlijkse financieringstekort) is in deze jaarrekening uitgekomen op -/- € 3 miljoen. Dit is lager dan werd voorzien in de oorspronkelijke begroting 2018 (-/- € 14,7 miljoen) en BVR 2018 (-/- € 8,5 miljoen). Dat komt met name doordat investeringen zijn doorgeschoven en door een gunstiger rekeningresultaat. Dankzij het lagere EMU-saldo komt de uiteindelijke netto-schuld in deze jaarrekening 2018 uit op € 430,8 miljoen. Dat is € 11,7 miljoen lager dan in de begroting 2018 werd verwacht en € 5,5 miljoen lager dan in de BVR 2018. In 2021 is er sprake van stabilisatie van de schuldpositie (conform de afspraak uit de tussenevaluatie in 2016 van het bestuursakkoord).