Programma waterketen


In de waterketen was de droogte van 2018 ook goed te merken. Het belang van een goede kwaliteit effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) (gezuiverd afvalwater) als voedingsbron voor (langzaam) stromende beken werd opnieuw bevestigd. De zuiveringen presteerden tijdens de droogte prima. De verwijdering van fosfaat was met 89% ondanks de hoge temperaturen zelfs beter dan normaal (ca. 85%). Voor een goede waterkwaliteit is tijdens de droogte extra op een lage ammoniumwaarde gestuurd waardoor de nitraatconcentratie zou kunnen stijgen. Ondanks dat hebben de zuiveringen met 87% nitraatverwijdering iets beter dan de bestuurlijke doelstelling van 85% gepresteerd.

In 2018 is duidelijk merkbaar geworden dat de economische groei leidt tot meer vraag naar zuiveringscapaciteit voor bedrijfsafvalwater. Enkele zuiveringen zijn echter vol belast, waardoor acceptatie van extra bedrijfsafvalwater op deze vol belaste zuiveringen niet zonder voorwaarden toegestaan kon worden. De economische groei heeft als keerzijde dat de marktprijzen afgelopen jaar sterk zijn gestegen. Dit merken we bij renovaties van zuiveringen zoals Almelo-Vissedijk en bij vervangingsinvesteringen. Om binnen het bestuurlijk vastgestelde investeringskader te blijven, zijn in 2018 de investeringen opnieuw geprioriteerd en zijn investeringen over een langere periode gespreid. De gemiddelde leeftijd van onze installaties, gemalen en persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi) neemt hierdoor toe en de risico's evenzeer. In 2018 is voor in totaal € 13,7 miljoen geïnvesteerd in de waterketen.

Er is ruim 5 miljoen minder besteed dan aanvankelijk begroot.  De Belangrijkste oorzaak hiervan is noodzakelijk uitstel van een aantal grote investeringen. Bij de Energiefabriek heeft een nadere afweging van de 2e  fase voor enige vertraging heeft gezorgd. Vanwege de omvang van die investering zorgt een kleine uitloop voor een groot effect op de jaarschijf.

In het kader van de voorbereiding van de E&PA-maatregelen Enschede en Hengelo vond en vindt een nadere afweging plaats van de gevraagde technische vernieuwingen en de organisatie van de sturing van onze zuiveringen. De voorbereiding van de rwzi (rioolwaterzuivering) Vriezenveen heeft meer tijd in beslag genomen doordat de interne capaciteit onvoldoende was om meerdere grote projecten tegelijk te faciliteren. Tenslotte de renovatie van de zuivering Vissedijk in Almelo, welke vertraging heeft ondervonden als gevolg van de hoge inschrijvingen bij de aanbestedingen. Daartoe is een audit uitgevoerd, welke uitkomst aangeeft dat de marktontwikkelingen de meerprijzen als trend voor de huidige en toekomstige investeringen onderschrijven. De uitvoering van Vissedijk is begin 2019 verder opgepakt.

De Energiefabriek Hengelo en het slibbedrijf in Enschede en Emmen hebben, mede door de grote inspanningen vanuit de bedrijfsvoering, in 2018 goed gefunctioneerd. Hierdoor is de hoeveelheid afgevoerd zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) naar Slibverwerking Noord-Brabant (SNB (slibverwerkingsinstallatie)) opnieuw afgenomen. Bij de slibverwerking is gisting een belangrijk onderdeel. In 2018 zijn de eerder afgesproken extra maatregelen voor biogasveiligheid zoals, toegangscontrole, afgerond en ligt de focus nu op het in goede staat houden van alle onderdelen. In 2018 is daarom verder gewerkt aan de voorbereiding van de renovatie van slibgistingstanks in Hengelo

In 2018 is samen met de Twentse gemeenten een visie ‘Twents water verbindt’ vastgesteld. Kern van deze visie is de 4 B’s. Samen werken aan Beschermen tegen water, Beleven van water, Bewustzijn met water en Bundelen van krachten.