Programma Watersysteem


We kunnen met tevredenheid terugkijken op 2018. Het jaar 2018 kenmerkt zich als een jaar met een groot neerslagtekort in ons beheergebied als gevolg van extreme droogte in het voorjaar en zomer. Deze periode heeft veel gevraagd van een deel van onze organisatie. De situatie was en blijft zorgwekkend voor landbouw en natuur. Desondanks hebben we goed gepresteerd op de doelen, prestaties en investeringen binnen het programma watersysteem.

We hebben het dagelijkse beheer en onderhoud van meer dan 4.400 kilometer waterlopen en bijbehorende kunstwerken (stuwen, bruggen en gemalen) uitgevoerd. In 2018 is het doel om 180 hoog geprioriteerde kunstwerken te renoveren nagenoeg behaald. De laatste objecten worden begin 2019 gerenoveerd. Daarnaast is er volop gebaggerd om onze watergangen van een juiste dimensie en kwaliteit te voorzien en is een start gemaakt om een tweetal bruggen te vervangen. Tot slot is eind 2018 het stuwcomplex de Haandrik volledig gerenoveerd, waardoor de levensduur van deze belangrijke asset met 25 jaar is verlengd.

In 2018 waren er diverse KaderRichtlijn Water (KRW)-projecten in uitvoering, zoals onder andere de herinrichting van het Reggedal in Enter en het Nieuwe Drostendiep. Als gevolg van gewijzigde gebiedsprocessen rond de Vecht is er ingespeeld op ontwikkelingen uit de omgeving. Dit betekende een bijstelling van het aantal gerealiseerde KRW-kilometers in 2018. Uiteindelijk zijn er 2 (van de verwachte 4) KRW-kilometers in 2018 afgerond (Vecht Radewijkerbeek en de Azelerbeek bij Oele).

Vechtstromen is trekker van drie gebiedsprocessen in het kader van Natura2000/Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)/KRW, namelijk de Regge, Dinkel en Vecht. Het afgelopen jaar zijn stappen gezet in het afronden van de planvoorbereidingsfase.

Het Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON)-programma ligt op koers. Ten aanzien van de interne prestatie om 14.115 hectare klimaatrobuust ingericht te hebben, hebben we tot en met 2018 ca. 3.600 hectare gerealiseerd. In 2018 hebben onder andere de renovaties van diverse gemalen en het project Reggedal in Enter hierin een bijdrage geleverd.

In 2018 is in totaal € 18 miljoen geïnvesteerd in ons watersysteem.