Programma besturen en organiseren


Wat heeft het gekost?

Netto lasten

Van het totale budget voor het programma Besturen en Organiseren is k€ 1054 ten opzichte van de Bestuurlijke Voortgangsrapportage (BVR) niet besteed. Hiervan maakt een administratieve overschrijding op een ondersteunend huisvestingsbudget van k€ 408 onderdeel uit. Dit door een herallocatie van het budget vanuit programma Waterketen (in de BVR 2018) naar dit programma (in de jaarrekening 2018). Als gevolg hiervan is de totale onderschrijding op het programma Besturen en Organiseren circa € 1,6 miljoen.

Meevallers ten opzichte van de BVR 2018

 • Op de centrale budgetten is een meevaller van k€ 688 ten opzichte van de BVR. Dit wordt voornamelijk verklaard doordat in de begroting voor een heel jaar rekening is gehouden met kosten voor trainees. De trainees zijn eind 2018 in dienst gekomen (k€ 398). Daarnaast is er een meevaller op de centrale inhuurbudgetten (k€ 290).
 • Lagere bijdrage en verrekening voorgaande jaren ten aanzien van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Locosensus-Tricijn (GBLT) per saldo circa k€ 270.
 • Niet geraamde opbrengsten voor de verkoop van kleine gronden van k€ 256.
 • Niet aanwenden van onvoorzien voor programma Besturen en Organiseren van k€ 218.
 • Lagere toevoeging aan de voorziening voormalige bestuurders, omdat deze voorziening gebaseerd is op afwijkende historische gegevens en het niet volledig aanwenden van het budget voor onderzoekskosten per saldo circa k€ 200.
 • Lagere bijdrage voor het gebruik van basisregistraties van k€ 136.
 • Niet volledig aanwenden van het budget voor geneeskundige, advies- en onderzoekskosten alsmede een lagere doorbelasting van overhead per saldo k€ 74.
 • Lagere bijdrage aan inkoopsamenwerking binnen Waterkracht k€ 71.
 • Overige mee -en tegenvallers van per saldo k€ 137.

Tegenvallers ten opzichte van de BVR 2018

 • Hogere doorbelasting van personeelslasten als gevolg van meer inhuur van k€ 280 voor facilitaire advies- en ondersteuningswerkzaamheden op het gebied van huisvesting (k€ 182) en groenonderhoud (k€ 98).
 • Hogere toevoeging aan de voorziening doorontwikkeling van de organisatie k€ 174 doordat begrote detacheringsopbrengsten niet gerealiseerd konden worden.

Toelichting op de grootste projecten

 • Vanuit de huisvesting strategie is vooral geïnvesteerd (k€ 422) in de digitale werkplek zodat medewerkers vanuit verschillende locaties op een veilige manier toegang hebben tot de bedrijfsinformatie. Er zijn aanbestedingen uitgevoerd en er is onderzocht om de locaties Vriezenveen en Hardenberg samen te voegen.
 • Om de continuïteit en veiligheid te borgen is in 2018 door het waterschap bij de gemeente Almelo een uitwijkvoorziening gerealiseerd zodat in calamiteit situaties het bedrijfsnetwerk overgeschakeld wordt naar de gemeente (k€ 476).
 • De digitalisering van de interne processen heeft voor een deel bestaan uit verschillende vervangingen en voor een ander deel uit invoering van het netcentrische werken en Digikompas: k€ 417.

Netto lasten (bedragen in miljoenen euro's)

Netto lasten bo

Netto investeringen (bedragen in miljoenen euro's)

Netto investeringen bo

Investeringen grootste projecten

Investeringen grootste projecten bo
Projecten bo

Inhoudelijke informatie