Programma waterketen


Wat heeft het gekost?

Netto lasten

Ten opzichte van de BVR 2018 worden de netto lasten met k€ 878 (ca. 2%) onderschreden. Voor k€ 408 wordt dit veroorzaakt doordat een ondersteunend huisvestingsbudget budgettair nog aan programma waterketen is gekoppeld, terwijl de uitputting ervan (k€ 454) onder programma besturen en organiseren wordt verantwoord. Voor de resterende onderschrijding van k€ 470 geldt op hoofdlijnen de volgende onderbouwing:

Meevallers ten opzichte van de BVR 2018

  • Lagere kosten voor verbruik van elektriciteit van k€ 379 wegens de inzet van WKK-installaties en een hogere teruggaaf van energiebelasting over oude jaren.
  • Vrijval van onvoorzien programma 2 (k€ 290) in verband met het niet aanwenden ervan voor onvoorziene tegenvallers.
  • Lagere doorberekende laboratoriumkosten van k€ 95 wegens een gunstig resultaat over 2017 en 2018 bij Aqualysis.
  • Lagere kosten voor gebruik van chemicaliën van k€ 71 wegens het nog niet volledig benutten van de capaciteit van de energiefabriek.
  • Lagere kosten voor verbruik van gas van k€ 70 wegens gunstigere weersomstandigheden.

Tegenvallers ten opzichte van de BVR 2018

  • Hogere kosten voor preventief en correctief onderhoud aan onze assets van k€ 207. In verband met de hogere opgave voor het onderhoud aan onze assets zijn de onderhoudsbudgetten met ingang van de begroting 2019 met k€ 500 structureel bijgeraamd.
  • Hogere kosten voor onderhoud aan WKK-installaties van k€ 203 wegens (eenmalige) bijkomende aansluitkosten van een tijdelijke WKK-installatie en meer storingsonderhoud aan een WKK-installatie.
  • Overige mee- en tegenvallers van per saldo k€ 25.

Netto lasten (bedragen in miljoenen euro's)

Netto lasten wk

Netto investeringen (bedragen in miljoenen euro's)

Netto investeringen wk

Investeringen grootste projecten

Investeringen grootste projecten wk

Inhoudelijke informatie