Programma watersysteem


wat heeft het gekost?

Netto lasten

Ten opzichte van de BVR 2018 worden de netto lasten met k€ 444 onderschreden (0,8%). Voor deze onderschrijding van k€ 444 geldt op hoofdlijnen de volgende onderbouwing:

Meevallers ten opzichte van de BVR 2018

 • Lagere monitoringskosten van k€341 als gevolg van een lagere afrekening van Aqualysis over 2017 en 2018 (k€ 123), lagere doorbelasting door vacatureruimte (k€ 132) en minder overige analysekosten (k€ 58).
 • Een deel van het werkplan onderhoud kunstwerken bleek als investering te kunnen worden aangemerkt. Dit heeft geleid tot lagere onderhoudskosten in de exploitatie van k€ 313.
 • Incidentele opbrengsten uit verkoop van overtollig materieel van k€ 283 en als gevolg daarvan k€ 66 minder onderhoudskosten aan materieel. Beiden door de keuze om werk in regie uit te voeren.
 • Vacatureruimte bij team vergunnen, toetsen en handhaven waardoor intern k€ 252 minder is doorbelast.
 • Niet aanwenden van onvoorzien voor programma 1 van k€ 206.
 • Minder doorbelaste kosten op het Waterbeheersplan van k€ 125.
 • Overige meevallers (lagere bijdrage HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma), minder uitgaven recreatieve voorzieningen) van k€ 388.

Tegenvallers ten opzichte van de BVR 2018

 • Extra kosten van k€ 945 door een eenmalig te treffen voorziening voor een maatwerkregeling (k€ 1.116). Meerjarig is dit budgettair neutraal.
 • Extra kosten van k€ 234 door een eenmalig te treffen voorziening voor de schadeafhandeling (k€ 300) tot en met 2018 vanuit de Dinkeldalregeling.
 • Minder geactiveerde uren van k€ 144 voor aanleg en verwerving van waterlopen.
 • Extra kosten van k€ 89 door calamiteitenmaatregelen die niet binnen de reguliere budgetten konden worden opgevangen.
 • Overige tegenvallers van k€ 118.

Netto lasten (bedragen in miljoenen euro's)

Netto lasten ws

Netto investeringen (bedragen in miljoenen euro's)

Netto investeringen ws

Investeringen grootste projecten

Investeringen grootste projecten ws

(bedragen in miljoenen euro's)

Inhoudelijke informatie