Programmabegroting 2020-2023


Inleiding

In de programmabegroting 2020-2023 is vastgelegd welke doelen waterschap Vechtstromen in 2020 nastreeft en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn. Op basis hiervan zijn de tarieven voor de waterschapsbelastingen in 2020 bepaald.

De programmabegroting 2020-2023 is de eerste begroting van het nieuwe bestuur en betreft een overgangsbegroting omdat veel besluiten van het vorige bestuur hier nog in doorwerken. In deze programmabegroting is gefocust op het komende begrotingsjaar 2020. De doorvertaling naar de programma’s van het nieuwe bestuursakkoord

2019-2023 “Een blauwgroene toekomst, waaraan iedereen kan meedoen” loopt tot in het volgende voorjaar door. Bestuurlijke integrale afweging van de keuzes over de programma’s en binnen het afgesproken financiële kader van het bestuursakkoord vinden plaats in het traject van de meerjarenverkenning (MJV).

Indien u de programmabegroting als bestand in wilt zien kunt u deze onder downloaden.

De programmabegroting 2020-2023 kent de volgende indeling:

Belangrijke ontwikkelingen

Hoofdstuk 2 gaat over de belangrijke ontwikkelingen die wij verwachten voor 2020. Hier is nader ingegaan op de opgaven uit het nieuwe bestuursakkoord en de aanpak daarvan.

Programma's

Per programma gaan we in op de speerpunten voor 2020 en de risico's en kansen. De programmadoelen en inspanningen zijn in doelenbomen opgenomen. Naast een overzicht van de investeringsprojecten in 2020 is per programma de meerjarenraming 2020-2023 van de netto lasten en investeringen weergegeven.

De financiële situatie in 2020

Conform het Waterschapsbesluit gaan de afzonderlijke paragrafen over de bedrijfsvoering. Hierin komen aan de orde de uitgangspunten voor de begroting, de incidentele baten en lasten, de kostentoerekening, de reserves en de waterschapsbelastingen. Daarnaast wordt in deze paragrafen nadere toelichting gegeven op het weerstandsvermogen, de financiering, de verbonden partijen en de stand van het EMU-saldo.

Exploitatiebegroting 2020

Conform het Waterschapsbesluit is de begroting 2020 gepresenteerd naar de kostendragers watersysteembeheer en zuiveringsbeheer. Tevens wordt inzicht gegeven in de kosten en opbrengsten van het waterschap.