Duurzaam financieel beleid

Gepubliceerd op 4 november 2019

De komende bestuursperiode willen we een duurzaam financieel beleid implementeren. Dit beleid is erop gericht om de lastendrukstijging te beperken en de schuldpositie te stabiliseren. Hierbij worden tevens de effecten van assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten) meegenomen, en zo mogelijk beleidsintensiveringen.

Dit vraagt een stevige bestuurlijke en organisatorische inspanning. Bestuurlijk om vanuit een goede, integrale afweging keuzes te maken. Organisatorisch om deze integrale afweging voor te bereiden, waarbij conform het bestuursakkoord ook een besparing oplopend naar € 4 miljoen invulling moet krijgen.

In 2020 wordt hiertoe een meerjarenverkenning opgesteld waarin we een integrale afweging maken tussen bestaand beleid, de opgaven en opdrachten uit het bestuursakkoord en de beschikbare financiële middelen. Met deze meerjarenverkenning wordt een eerste stap gezet om de komende jaren focus op onze activiteiten te brengen.

In 2020 volgt een bestuursvoorstel dat de kaders stelt voor lastendrukstijging, financiële positie, activa en dividend en waarmee duurzaam financieel beleid verder wordt verankerd. Er wordt een voorstel tot aanpassing van het belastingstelsel vanuit de Unie van Waterschappen voorbereid dat effect kan hebben op de verdeling van de lasten voor huishoudens en bedrijven. Zodra de aanpassingen van het belastingstelsel zijn uitgewerkt en vastgesteld worden de gevolgen in kaart gebracht.