Duurzaamheid

Gepubliceerd op 4 november 2019

We willen bijdragen aan een duurzame regio en daarmee onze maatschappelijke waarde vergroten. In de vergroeningsstrategie die we begin 2020 in samenspraak met onze stakeholders opstellen, werken we synergiekansen nader uit.

In de uitwerkingen van de Natura2000 gebieden speelt Vechtstromen een belangrijke adviserende rol. In overleg met de provincie en andere stakeholders onderzoeken wij welke kansen er liggen om de Natura2000 opgaven te combineren met de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en maatregelen om water minder snel af te voeren en meer vast te houden. Hier liggen synergiekansen die in 2020 worden verkend.

We participeren actief in de energieopgaven om in de provincie Drenthe en de regio Twente in 2030 49% CO2 reductie te realiseren. We doen dit door samen met gemeenten en provincies te werken aan de Regionale Energiestrategie (RES). Dit doen we met name in de RES regio’s Twente en Drenthe. We zijn ook betrokken bij de RES regio’s Noordwest Overijssel en Achterhoek, die voor een deel ook in ons beheergebied liggen. In 2020 doen de RES regio’s een bod aan het Rijk voor duurzame opwekking van elektriciteit en verwarming van de gebouwde omgeving. Vechtstromen zal hieraan een bijdrage leveren door inzet van warmte uit oppervlaktewater en effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) en door het beschikbaar stellen van onze terreinen (zoals bijvoorbeeld waterzuiveringen) voor de zonne- en windenergie. Dit draagt ook bij aan de inzet op 100% energieneutraliteit in 2025. Na afronding van het project de Energiefabriek en de realisatie van zonnepanelen op zuiveringslocatie bedraagt de energieneutraliteit van Vechtstromen rond de 50%.

Dankzij projecten zoals de Energiefabriek en Geowall (oeverbescherming van gerecycled baggerspecie) zien medeoverheden, bedrijven en kennisinstellingen Vechtstromen als voorbeeld van circulair werken. Samen met organisaties, zoals de Universiteit Twente, provincies en brancheorganisaties werken we aan een strategie om circulariteit meer te incorporeren in ons werk. Dit leggen we uiteindelijk in 2021 vast in een position paper circulaire economie.