Klimaat

Gepubliceerd op 4 november 2019

Droogte en wateroverlast ten gevolge van het veranderende klimaat zien we in het bestuursakkoord van Vechtstromen als een van de grote uitdagingen waar we voor staan.

De droge zomers van 2018 en 2019 mogen een levend bewijs zijn. Met partners en belanghebbenden willen we een beleidslijn ontwikkelen voor aanpassing van het watersysteem, waarbij we zijn gericht op het minder snel afvoeren en meer vasthouden van water. Dit moet leiden tot minder inundaties (overstromingen), beperken van wateroverlast, tegengaan van verdroging en aanvulling van het ondiepe en diepe grondwater. De beleidslijn moet in 2020 het licht zien. Een van de acties die we in dit kader samen met waterschappen in Rijn-Oost en de betrokken provincies al aan het uitwerken zijn, is het opstellen van een regionale grondwateragenda. Deze agenda moet leiden tot een duurzame en robuuste instandhouding van het grondwatersysteem.

In reeds bestaande programma’s als Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer), Landbouw en Natuur op Peil (LOP/NOP), Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON (Zoetwaterstrategie Oost Nederland)) en Lumbricus nemen we - samen met partners - concrete maatregelen om water meer vast te houden. Met regionale bedrijven en onderzoeksinstellingen werken we in een ‘proeftuin’ samen aan de ontwikkeling van een ‘slimme’ stuw om water langer vast te houden. Onze samenwerking met agrariërs (als onderdeel van het project Landbouw op Peil) om gezuiverd afvalwater gerichter in te zetten tegen droogte is hiervan een voorbeeld dat landelijk belangstelling heeft. Ook werken we in de netwerkorganisatie Mineral Valley Twente intensief binnen proeftuinen aan bodemvruchtbaarheid. Dit brede samenwerkingsverband biedt kansen voor het vasthouden van hemelwater (regen en sneeuw) en het verminderen van eutrofiëring (overmaat aan voedselrijkdom) van ons watersysteem.

Recente ontwikkelingen rondom de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zullen (waarschijnlijk) impact hebben op de planuitwerkingen van bestaande programma’s en de opgaven in de Natura2000-gebieden in ons beheergebied. We volgen de ontwikkelingen op de voet, met oog voor de gevolgen voor onze projecten en wellicht ook kansen voor onze wateropgaven.

In het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) gaan gemeenten samen met Vechtstromen in dialoog met de omgeving, over de risico’s die zich in de gebouwde omgeving en in het landelijke gebied kunnen voordoen als gevolg van het veranderende klimaat. Het gaat hier om de effecten van wateroverlast, droogte, hittestress (problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopemn tot 8 graden meer dan buiten de stad) en overstromingen. Hiervoor worden de kaarten van de zogenoemde ‘stresstesten’ gebruikt, die eind 2019 in de samenwerkingsverbanden Noordelijke Vechtstromen en Twents waternet zijn opgesteld. Op basis van de uitkomsten van de dialoog zullen we wederom samen met gemeenten een uitvoeringsagenda opstellen om de aanpak van knelpunten te waarborgen.