Samenwerking, communicatie en organisatie

Gepubliceerd op 4 november 2019

In 2020 stellen we samen met het bestuur een agenda internationale samenwerking op. Onderdeel van deze agenda is de Blue Deal, waar Vechtstromen namens de Dutch Water Authorities trekker is van twee projecten in Swaziland en Vietnam. Het doel van de Blue Deal, waarin waterschappen samenwerken met overheden, NGO (niet gouvernementele organisaties, belangenbehartigers)’s, kennisinstellingen en bedrijven, is uitwisseling van kennis en expertise en exportbevordering.

De huidige communicatievisie wordt in het eerste jaar van de bestuursperiode geëvalueerd, zodat dit vanaf 2020 mogelijkheden biedt om keuzes te maken en focus aan te brengen. Dit in aansluiting op het nieuwe bestuursakkoord en actuele ontwikkelingen.

We willen onze realisatiekracht vergroten door de manier van werken en de werkomgeving aan te passen. Voor de organisatie betekent dit een slag in effectiviteit en

efficiency. In 2020 werkt het management daarom concreet aan verbetermaatregelen op het gebied van sturing, planning en control, grip op projecten en

assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten).

Op het gebied van huisvesting is eind 2019 met het algemeen bestuur een voorstel besproken, waarmee de adaptieve huisvestingsstrategie tot een definitieve afronding komt. De uitwerking hiervan is opgenomen in deze begroting.

We onderkennen drie grote veranderopgaven voor de organisatie, te weten: de invoering van de Omgevingswet, de invoering van assetmanagement en het inspelen op de digitale transformatie.

Onze ambities voor deze veranderopgaven:

  • De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. We sluiten aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet, zodat we in 2021 voldoen aan de eisen van de wet. In 2020 willen we een watervisie vaststellen, met nauwe betrokkenheid van onze omgeving.
  • De invoering van assetmanagement heeft als doel om betere afwegingen te maken tussen prestaties, risico’s en kosten. In 2020 leveren we een implementatieplan op dat is gericht op de invoering van deze werkwijze in 2023.
  • In 2020 gaan we in gesprek met het bestuur over de ambities en aanpak van digitale transformatie.