Waterkwaliteit

Gepubliceerd op 4 november 2019

In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn doelen voor de ecologische en chemische kwaliteit van het oppervlaktewater vastgelegd. In 2027 moeten deze doelen zijn gerealiseerd.

Bij Vechtstromen speelt daarbij nadrukkelijk dat uit de regionale stoffenanalyse is gebleken dat het watersysteem van Vechtstromen een grote belasting kent met nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat) (voedingsstoffen), onder andere uit onze waterzuiveringen (rwzi (rioolwaterzuivering)’s). Uit de landelijke hotspotanalyse blijkt ook dat er relatief veel microverontreinigingen, waaronder medicijnresten worden aangetroffen. Dit heeft te maken met de kenmerken van ons werkgebied. Zeker op de hoge zandgronden hebben we veel relatief kleine waterlopen, waardoor er slechts in geringe mate verdunning optreedt.

Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren en de doelen van de KRW dichterbij te brengen, treffen we voortdurend maatregelen. Als waterschap hebben we invloed op de emissies vanuit onze zuiveringen. In 2020 worden de zuiveringen Vriezenveen en Almelo Vissedijk aangepast. Daarnaast starten volgend jaar de voorbereidingen voor de aanpassingen van de zuivering Tubbergen en Ootmarsum. Voor beide zuiveringen geldt een hoge KRW-opgave en zijn maatwerkvoorschriften getroffen. Na de voorbereiding kan worden besloten om de zuiveringen ook aan de toekomstige eisen (effluenteisen) te laten voldoen. Effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) (gezuiverd afvalwater) van zuiveringen is niet de enige bron van belasting van het watersysteem. Vanuit het landelijk gebied en uit Duitsland is er ook een substantiële belasting van het watersysteem.

Alle toekomstig te treffen maatregelen worden vastgelegd in een Stroomgebiedbeheerplan (SGBP (stroomgebiedsbeheerplan)). Dit plan wordt op Rijn Oost niveau opgesteld en door het Rijk vastgesteld in 2021. In 2020 gaan we samen met provincies, onze strategische koers bepalen, zodat in 2027 aan de opgaven van de KRW kan worden voldaan, met inbegrip van het vraagstuk hoe verwijdering van medicijnen en microverontreinigingen in de toekomst kan worden gerealiseerd. Landelijk wordt samen met de farmaceutische industrie en in de gezondheidsketen onderzocht welke maatregelen ‘aan de bron’ kunnen worden getroffen zodat er geen medicijnresten in het afvalwater belanden (en daarmee ook niet in het oppervlaktewater).