Programma watersysteem


Inleiding

De kern van het programma Watersysteem is bijdragen aan een aantrekkelijke en veilige leefomgeving met schoon en voldoende water voor de verschillende functies in het gebied. Naast het dagelijks beheer en onderhoud investeert Vechtstromen in 2020 ruim 30 miljoen euro (bruto) in het watersysteem. Het gaat daarbij om de renovatie van kunstwerken, het baggeren van watergangen en de herinrichting van diverse waterlopen bijvoorbeeld in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Tevens is in deze begroting een eerste invulling gegeven aan onderwerpen uit het bestuursakkoord.

Inhoudelijke informatie