Programmabegroting 2019-2022


Inleiding

In de programmabegroting 2019-2022 is vastgelegd welke beoogde effecten en doelen waterschap Vechtstromen in 2019 nastreeft en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn. Op basis hiervan zijn de tarieven voor de waterschapsbelastingen in 2019 bepaald.

De programmabegroting 2019-2022 heeft vrijwel geheel betrekking op de nieuwe bestuursperiode 2019-2022. Gezien de verkiezingen in 2019 is daarom afgesproken geen voorstellen te doen voor nieuw beleid. De programmabegroting 2019-2022 is gebaseerd op de kaders vanuit het bestuursakkoord en vanuit de tussenevaluatie in 2016.

De programmabegroting 2019-2022 kent dezelfde vernieuwde opzet als vorig jaar. De programmabegroting focust zich op de speerpunten in 2019 waarmee we onze programmadoelen realiseren. Doelenbomen maken op een visuele manier duidelijk hoe maatschappelijke effecten, tactische doelen, indicatoren en inspanningen met elkaar zijn verbonden. Daarnaast zijn de netto lasten en investeringen per programma visueel weergegeven.

De programmabegroting 2019-2022 kent de volgende indeling:

De begroting in één oogopslag

Weergave door middel van een overzicht van de kernindicatoren met daarop volgend een toelichting.

De programma's

Per programma de speerpunten voor 2019, de doelenbomen en de ontwikkeling van de netto-lasten, investeringen en besparingen.

De financiële situatie in 2019

In de paragrafen bedrijfsvoering komen aan de orde de uitgangspunten voor de begroting, de incidentele baten en lasten, de kostentoerekening, de reserves en de waterschapsbelastingen. Daarnaast wordt in deze paragrafen nadere toelichting gegeven op het weerstandsvermogen, de financiering, de verbonden partijen en de stand van het EMU-saldo.

Exploitatiebegroting 2019

Conform het Waterschapsbesluit is de begroting 2019 gepresenteerd naar de kostendragers watersysteembeheer en zuiveringsbeheer. Tevens wordt inzicht gegeven in de kosten en opbrengsten van het waterschap.