Programma's


Programma Watersysteem

In 2019 gaan we door met het verder implementeren van assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten). Door met een klein gebied te starten worden goede ervaringen opgedaan om assetmanagement uit te rollen naar het hele beheergebied. Ondertussen werken we volop door aan het renoveren van kunstwerken, het maaien en baggeren van onze watergangen (beheer op orde) en de opgaven op het gebied van de Kaderichtlijn Water (KRW) en Zoetwaterprogramma Oost Nederland (ZON (Zoetwaterstrategie Oost Nederland)). In 2019 bereiden we projecten voor gericht op de doelstellingen uit de KRW voor de periode na 2021. Ook voeren we in 2019 een toetsing uit op het gebied van de NBW (nationaal bestuursakkoord water) normen. Daar waar knelpunten zich voordoen zullen we maatregelen moet treffen. Ten aanzien van klimaatadaptatie zijn in 2019 alle stresstesten uitgevoerd en gaan we met gemeenten in gesprek over de uitkomsten.

Door de extreme droogte van 2018 is het neerslagtekort in ons beheergebied nog steeds groot. Dit zal effect hebben op de beschikbare grond- en oppervlaktewater komend jaar voor de diverse functies, waaronder landbouw en natuur. In 2018 voeren we evaluaties uit en gaan we na wat de betekenis hiervan is voor het waterbeheer.

Programma Waterketen

In 2019 wordt een nieuw bestuur samengesteld. Dat is ook het moment om de uitdagingen waar we voor bij de waterketen staan verder scherp te stellen. Op één staat dat we goed in beeld brengen hoeveel middelen we nodig hebben om onze assets op orde te kunnen houden om duurzaam de gevraagde zuiveringsprestaties te leveren. Assetmanagement zal in 2019 verder worden doorontwikkeld om een gedegen basis te krijgen om de informatie te leveren die nodig is om afgewogen besluiten te nemen over vervangingen. Naast het beheer van installaties om stikstof en fosfaat te verwijderen wordt de opgave om ook medicijnen en microverontreinigingen aan te pakken in 2019 concreet gemaakt. Op het vlak van duurzaamheid wordt verder gewerkt aan uitvoering van het Energie Efficiencyplan. Speciaal onderdeel daarvan vormt de aanleg van zonnepaneelvelden die in 2019 van start gaat en naast de Energiefabriek een belangrijke bijdrage aan het bereiken van het doel om 40% zelf duurzaam op te wekken.

Programma Besturen en Organiseren

In het jaar 2019 zijn de verkiezingen en de organisatie zal het nieuwe bestuur faciliteren. De organisatiekoers is gericht op het omgaan met steeds snellere veranderingen in de omgeving. We willen de kansen vanuit deze veranderingen zo goed mogelijk te benutten. De Veranderagenda Digitale Transformatie is gereed en helpt ons om goed in te spelen op ontwikkelingen op het gebied van communicatie, sociale media, ICT, digitalisering, automatisering en robotisering. We krijgen beter zicht op de gevolgen van de Omgevingswet voor onze organisatie. We werken steeds meer vanuit verbinding met onze omgeving: Burgers en bedrijven, partners en leveranciers. We helpen medewerkers om hun toegevoegde waarde optimaal in te zetten en we plegen aanpassingen aan de huisvestingsfaciliteiten en ondersteunende middelen.


Meer over de programma's