Financiële situatie 2019


Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar

De belangrijkste actuele ontwikkelingen zijn verwerkt in de programma's.

Uitgangspunten en normen

Deze paragraaf geeft inzicht in de financiële uitgangspunten van de programmabegroting 2019-2022 die aan de geraamde bedragen ten grondslag liggen. De volgende parameters wijzigen in 2019 ten opzichte van de vorige programmabegroting (2018-2021):

  • Personeelslasten van 2,5% naar 4,7% door de nieuwe CAO 2018-2019
  • Overige kosten van 1,6% naar 2,4%. Voor het bepalen van dit stijgingspercentage zijn de meest recente cijfers van het Centraal Planbureau geraadpleegd. De prijs ‘intermediair verbruik overheid’ (2,3%) en de consumenten-prijsindex (2,5%) voor 2019 zijn als referentie gebruikt.