Dag van kandidaatstelling


Voor het inleveren van de kandidatenlijst is één vaste dag vastgelegd: maandag 4 februari 2019. Locatie voor het inleveren van de kandidatenlijst is het centraal stembureau, waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1 in Almelo.

Alle benodigde formulieren voor de kandidaatstelling zijn verkrijgbaar bij de gemeente waar degene die de kandidatenlijst zal inleveren woonachtig is. Ook kan gebruik worden gemaakt van de OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen), waarin alle benodigde gegevens kunnen worden ingevuld en formulieren uitgehaald kunnen worden.  De OSV is in de loop van december te downloaden via de website van de Kiesraad.

Voorcontrole kandidatenlijst

De kandidatenlijst en bijbehorende verklaringen moeten aan nauwe vereisten voldoen. Na het inleveren van de kandidatenlijst op 4 februari 2019, resteren slechts enkele dagen om eventuele onvolkomenheden te herstellen. Om het risico tegen te gaan dat herstel niet meer mogelijk is binnen de beschikbare tijd, met als uiterste consequentie dat er niet met de gewenste kandidatenlijst kan worden deelgenomen aan de verkiezingen, bieden we een voorcontrole van de kandidatenlijst aan. Dit moment is op maandag 28 januari 2019 : 09.30 – 16.00 uur. De voorcontrole is bij waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1 te Almelo. U kunt zich melden bij de receptie van het waterschap.

Vereisten kandidaat

Wie zich kandidaat wil stellen, moet voldoen aan verschillende voorwaarden:

  • hij/zij moet 18 jaar of ouder zijn op 23 maart 2023;
  • hij/zij is woonachtig in het werkgebied van waterschap Vechtstromen (of kan een verklaring overleggen waaruit de bereidheid blijkt te verhuizen in het geval van een benoeming in het algemeen bestuur van het waterschap);
  • hij/zij voldoet aan de overige voorwaarden die worden gesteld in artikel I 6 van de Kieswet.

Wat moet er worden ingeleverd voor de kandidaatstelling?

Alle benodigde formulieren voor de kandidaatstelling zijn verkrijgbaar bij de gemeente waar degene die de kandidatenlijst zal inleveren woonachtig is. Ook kan gebruik worden gemaakt van de OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen), waarin alle benodigde gegevens kunnen worden ingevuld en formulieren uitgehaald kunnen worden.  De OSV is in de loop van december te downloaden via de website van de Kiesraad.

Voor de kandidaatstelling moet het volgende worden ingeleverd:

  • Kandidaatstellingsformulier, in te vullen via de Ondersteunende Software Verkiezingen, model H1. Naar website van de Kiesraad.
  • instemmingsverklaring (docx, 33 kB) van elke kandidaat op de lijst. Kandidaten die niet in het waterschapsgebied wonen waarvoor zij zich kandidaat stellen, moeten verklaren dat zij, in geval van benoeming, verhuizen naar het waterschap waarvoor zij zijn gekozen. Let op: deze verklaring mag maar bij één waterschap worden afgegeven;
  • kopieën van geldige legitimatiebewijzen (voor- en achterkant kopiëren!) van de kandidaten op de lijst die op dit moment nog geen zitting hebben in het algemeen bestuur (BSN-nummers e.d. mogen niet onleesbaar zijn gemaakt);
  • machtiging tot plaatsen van aanduiding (de naam van de desbetreffende partij/lijst) boven de lijst.

Wie voor het eerst deelneemt aan de verkiezingen, óf bij vorige verkiezingen geen zetels heeft behaald óf deelneemt met een blanco lijst, moet daarnaast het volgende inleveren bij de registratie van de kandidaten:

  • 30 ondersteuningsverklaringen voor uw partij. Deze moet zijn ondertekend door de gemeente waarin de ondersteuner woont en worden ingeleverd op de dag van kandidaatstelling;
  • betalingsbewijs van de waarborgsom ter hoogte van € 225,- die is overgemaakt aan het waterschap (bankrekeningnummer NL44 NWAB 0636 7560 17, ten name van Waterschap Vechtstromen).

Wie mag de kandidatenlijst inleveren?

De kandidatenlijst kan worden ingeleverd door een inwoner van het werkgebied van waterschap Vechtstromen en die tijdens de verkiezingen mag stemmen (een kiezer). Degene die de kandidatenlijst inlevert, moet zich op het moment van inleveren legitimeren (identiteitskaart / paspoort / rijbewijs).

Ondersteuningsverklaringen

Ondersteuningsverklaringen kunnen worden ‘afgelegd’ door personen die woonachtig zijn in een gemeente in het werkgebied van het waterschap. Het is niet mogelijk meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Het ‘afleggen’ van een ondersteuningsverklaring houdt in dat personen die een kandidatenlijst willen ondersteunen, deze verklaring ondertekenen. Dit moet gebeuren op het gemeentehuis van de gemeente waar zij als kiezer zijn geregistreerd in de periode van 14 dagen voor de dag van de kandidaatstelling. Zij moeten zich daarbij kunnen legitimeren. De gemeente tekent op het formulier aan dat betrokkene daadwerkelijk als kiesgerechtigde was ingeschreven. De gemachtigde van de groepering moet de formulieren vervolgens op de dag van de kandidaatstelling inleveren bij het centraal stembureau van waterschap Vechtstromen.

Meer informatie

Aan het inleveren van de kandidatenlijst worden de nodige formele vereisten gesteld. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met Peter Donker, adviseur juridische zaken, telefoon 088 – 220 35 73, e-mail: p.donker@vechtstromen.nl. We lichten u de procedurele gang van zaken graag toe.