50PLUS


Om de waterschap heffing betaalbaar te houden en het draagvlak niet te frustreren is het noodzakelijk dat het Waterschap zich beperkt tot de kerntaken. Daarbij hoort ook een evenredige lasten en kostenverdeling, de waterschapsbelasting wordt nu in onze ogen te veel bij de ingezetenen (burgers) neergelegd en te weinig bij de andere partijen. Dit sluit niet uit dat het Waterschap, met zijn specifieke kennis en kunde, op kosten van de provincie taken uitvoert op het gebied van duurzaamheid, recreatie en cultureel erfgoed.

Toelichting en puntenverdeling stellingen

Stelling 1: Wij vinden het belangrijk dat de belastingtarieven de komende 4 jaar gelijk blijven. 50 punten

50PLUS wil de belastingtarieven handhaven op het huidige niveau. Er bestaat de neiging om het waterschap allerlei bijkomende taken te laten verrichten zoals energie opwekking en recreatie. Deze behoren niet tot de kerntaken van het waterschap, maar kunnen tegen vergoeding door provincie of gemeenten wel verricht worden.

Stelling 2: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer bescherming biedt tegen de gevolgen van klimaatverandering. 10 punten

50PLUS vindt dat bescherming tegen klimaatverandering, net als nu, binnen de taak van het waterschap valt. Mochten er aanvullende taken verricht moeten worden, dan kan het waterschap net als vele andere organisaties een beroep op subsidie vanuit het rijk doen.

Stelling 3: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer investeert in stad en dorp. 10 punten

Dat kan mits binnen de huidige financiële kaders en in nauwe samen werking met de gemeenten. het kan niet zo zijn dat de gemeenten hun taak op dit gebeid bij de waterschap over de schutting gooien.

Stelling 4: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer bijdraagt aan de energietransitie. 10 punten

Voor zover dit binnen de huidige taakstelling past.

Stelling 5: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap milieuschade door afvalwater tegengaat. 20 punten

50PLUS vindt milieuschade door afvalwater zo veel mogelijk bestreden moet worden. een probleem hierbij is deze schade steeds uitgebreider lijkt te worden, temeer daar het steeds meer duidelijk wordt om welke afvalproducten het allemaal gaat. Met name geneesmiddelenresten en partydrugs zouden het afvalwater verwijderd moeten worden.