AWP niet politiek wel deskundig


Klimaatverandering is voor de AWP het belangrijkste thema voor de komende jaren. Het heeft op vele fronten invloed zoals op het te kort aan grondwater, droogte maar ook extreme regenbuien met natte voeten tot gevolg. AWP wil betere inspraak en betrokkenheid voor u als inwoner in de besluitvorming. De meeste stellingen betreffen ”meer”, dat kan natuurlijk niet als je tegelijk ook stijging van de tarieven onwenselijk vindt. We zullen dus keuzes moeten maken. Onze oproep is dan ook: Waterschap blijf bij je kerntaken, zorg voor keuze mogelijkheden in de uitvoering en ga als een goed huisvader met je geld om.

Toelichting en puntenverdeling stellingen

Stelling 1: Wij vinden het belangrijk dat de belastingtarieven de komende 4 jaar gelijk blijven. 25 punten

AWP streeft naar een rechtvaardige belastingheffing voor u als inwoner.

De verhouding waarin inwoners, bedrijven en natuurinstellingen financiële bijdrage leveren aan de kosten voor het water loopt scheef. De inwoners van Vechtstromen betalen ruim 80% van de watersysteemheffing. Dit zal aangepast moeten worden. Indien een stijging noodzakelijk is mag dit maximaal stijgen met de inflatie. Invoeren van het principe “de vervuiler betaalt” is voor ons bespreekbaar.

Stelling 2: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer bescherming biedt tegen de gevolgen van klimaatverandering. 35 punten

We hebben natuurlijk oog voor natuur en landbouw, maar we zijn er primair voor u als inwoner. Klimaatverandering heeft steeds meer gevolgen voor onze steden en dorpen: hoosbuien, droogte en afwijkende grondwaterstanden. Dit vraagt om een integrale aanpak in samenwerking met alle betrokken waterpartners. De problematiek van droogte op het platteland en hoge grondwaterstanden in de steden en dorpen vraagt om innovatieve oplossingen, dit geldt ook zeker voor onze drinkwatervoorziening.

Stelling 3: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer investeert in stad en dorp. 20 punten

AWP wil meer aandacht voor de waterproblemen in steden en dorpen. Klimaatverandering heeft steeds meer gevolgen voor onze leefomgeving: hoosbuien, droogte en afwijkende grondwaterstanden. Dit vraagt om een integrale aanpak samen met gemeenten.

Stelling 4: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer bijdraagt aan de energietransitie. 5 punten

AWP vindt het belangrijk dat Vechtstromen aandacht geeft aan de energietransitie. Zoals het vergisten van slib, warmte terugwinning en streven naar een energie neutrale bedrijfsvoering. Wij vinden dat het geen kerntaak voor het waterschap is om extra energie op te wekken voor andere doelstellingen.

Stelling 5: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap milieuschade door afvalwater tegengaat. 15 punten

Jaarlijks belandt er onnodige vervuiling, zoals b.v. 140.000 Kg medicijnresten, via het riool en onze zuivering in ons oppervlaktewater. Preventie en vooraf voorkomen vinden wij belangrijk; Wat er niet ingaat hoeft er ook niet worden uitgehaald. Daarnaast vragen wij extra aandacht voor de enorme hoeveelheid plastic in ons water en ons milieu en dus om een collectieve aanpak van alle betrokken partijen, producenten en consumenten.