CDA


Het CDA wil lastenverzwaring en tariefstijging zoveel mogelijk voorkomen. Wel moet de inflatiestijging worden gecompenseerd. Ook is een passend kwijtscheldingsbeleid nodig voor mensen met een laag inkomen. Haalbaar én betaalbaar. Klimaatverandering is onontkoombaar en het waterschap moet ervoor zorgen dat we niet alleen droge voeten houden, maar ook zoveel mogelijk voorkomen dat er bij langdurige droogte een watertekort ontstaat.

Het CDA maakt zich zorgen om medicijnresten in het oppervlaktewater, maar vindt het verwijderen ervan wel erg kostbaar. Daarom moet er meer aandacht komen voor preventie en scheiden aan de bron, zodat planten en dieren in het water kunnen blijven leven.

Toelichting en puntenverdeling stellingen

Stelling 1: Wij vinden het belangrijk dat de belastingtarieven de komende 4 jaar gelijk blijven. 32 punten

Het CDA wil lastenverzwaring en tariefstijging zoveel mogelijk voorkomen. Wel moet de inflatiestijging worden gecompenseerd. Als de inkomsten niet toereikend zijn om alle ideeën te betalen, dan moeten de ambities worden bijgesteld of bestaand beleid worden vernieuwd. Het CDA is bovendien voorstander van een passend kwijtscheldingsbeleid waarbij dezelfde criteria worden gehanteerd als die van de gemeenten in het werkgebied van het waterschap.

Stelling 2: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer bescherming biedt tegen de gevolgen van klimaatverandering. 30 punten

Het economisch belang van de landbouw is natuurlijk groot en daar moet volgens het CDA dan ook de nadruk op liggen. Maar de natuur kan grote schade lijden door droogte en daarom zijn ook daarvoor extra maatregelen nodig. Verdroging van natuurgebieden wil het CDA tegengaan door het meer vasthouden van water en slim omgaan met waterpeilen. Waar mogelijk moet het waterpeil in veengebieden omhoog om inklinking en oxidatie te voorkomen.

De kans op hoosbuien neemt toe door klimaatverandering. Extra water in het riool maakt het zuiveren alleen maar duurder. Afkoppelen helpt ook tegen de negatieve gevolgen van toenemende droogte.

Stelling 3: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer investeert in stad en dorp. 12 punten

Het CDA vindt dat het waterschap zijn kennis en kunde voor waterbeheer zo veel mogelijk moet inzetten. Het is belangrijk dat maatregelen tegen wateroverlast maximaal worden benut en het waterschap daarvoor de samenwerking zoekt met de gemeenten in het werkgebied.

Het CDA vindt het belangrijk dat het waterschap open in de samenleving staat. Wij willen een waterschap dat ruimte geeft aan de deskundigheid en betrokkenheid van inwoners en dat gebruik maakt van de innovatieve kennis van bedrijven en instellingen.

Stelling 4: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer bijdraagt aan de energietransitie. 11 punten

Het CDA vindt het opwekken van duurzame energie belangrijk. Dit willen wij bereiken door het vergisten van zuiveringsslib, juichen wij de komst van de energiefabriek toe en plaatsen we zonnepanelen op onze eigen terreinen. Het is echter geen kerntaak. Als meer energie wordt opgewekt bij het zuiveren van afvalwater dan het waterschap zelf nodig heeft, dan kan die aan het energiebedrijf worden geleverd. Zo kan op het zuiveringsproces worden terugverdiend.

Stelling 5: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap milieuschade door afvalwater tegengaat. 15 punten

Het CDA maakt zich zorgen om medicijnresten in het oppervlaktewater, maar vindt het verwijderen ervan wel erg kostbaar. Daarom moet er (meer) aandacht komen voor preventie en het scheiden aan de bron.

Het CDA wil dat het waterschap blijft werken aan natuurlijk en ecologisch gezond water. Het is in ieders belang dat planten en dieren in het water kunnen blijven leven. Watergangen worden duurzaam ingericht. Waar nodig worden vispassages aangelegd.