ChristenUnie


We hebben als rentmeesters van God een belangrijke opdracht gekregen om goed voor de aarde te zorgen. De ChristenUnie zet zich in om te werken aan duurzame en toekomstbestendige oplossingen voor vragen van nu en in de toekomst. We hebben te maken met klimaatverandering. Buien worden heviger en droogte heftiger. In samenwerking met anderen willen wij aan de slag met deze ingewikkelde vraagstukken. Kansen op het gebied van de energietransitie willen we benutten. Vanuit een breed perspectief willen we in samenwerking met anderen werken aan een waterschap dat gericht is op de toekomst.

Toelichting en puntenverdeling stellingen

Stelling 1: Wij vinden het belangrijk dat de belastingtarieven de komende 4 jaar gelijk blijven. 15 punten

De ChristenUnie is een partij die het werk van het waterschap op een brede manier wil aanvliegen. Het waterschap werkt aan een wettelijke taak, de zogenaamde kerntaken. Naast deze kerntaken zijn er vele taken meer. Hierbij valt te denken aan het thema duurzaamheid. Het waterschap als duurzame organisatie is geen wettelijke taak, maar wel een belangrijke opgave! Een verhoging van de belasting willen we waar mogelijk voorkomen, of zo klein mogelijk laten zijn. Waar we als ChristenUnie voor staan is dat er geen verschuiving van de belasting plaatsvindt van de bedrijven naar de inwoners.

Stelling 2: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer bescherming biedt tegen de gevolgen van klimaatverandering. 30 punten

We hebben te maken met klimaatverandering. Deze verandering gaat gepaard met meer extremen. Regenbuien worden heviger en langdurige droogte (zoals afgelopen jaar) zal vaker voorkomen. Het waterschap heeft een belangrijke taak in het vasthouden en afvoeren van water. Water is van levensbelang voor mens en dier. De ChristenUnie wil inzetten op maatregelen die passen bij het veranderende klimaat. De gebieden op een toekomstgerichte wijze inrichten is ons streven. Dit resulteert in een duurzaam antwoord op de vragen die we nu, en later voor onze kiezen krijgen.

Stelling 3: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer investeert in stad en dorp. 15 punten

Het waterschap heeft kennis en kunde op het gebied van water. De ChristenUnie wil deze kennis en kunde breed inzetten in verbinding met alle betrokkenen. In stedelijk gebied zijn er vraagstukken op het gebied van water. De klimaatverandering bijvoorbeeld, maar ook de afkoppeling van regenwater op het riool is een onderwerp waar veel gemeentes een antwoord op (moeten) geven. Water stroomt van hoog naar laag en daarmee is water altijd een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk dat het waterschap de verbinding met de gemeentes en andere partijen zoekt om duurzame antwoorden te geven op de vragen.

Stelling 4: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer bijdraagt aan de energietransitie. 20 punten

Wereldwijd staan we voor een hele grote opgave. We willen zoveel mogelijk af van de fossiele brandstoffen. Wind- en zonne-energie kennen we en zetten we waar mogelijk in, maar er zijn binnen het werk van het Waterschap ook andere kansen en mogelijkheden die de ChristenUnie zoveel mogelijk wil benutten. Biogas uit slibvergisting. En ook ‘nieuwe’ bronnen als thermische energie uit afval- en oppervlaktewater. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we naast het benutten van deze mogelijkheden op zoek blijven gaan naar meer (innovatieve) mogelijkheden. Binnen maatschappelijk aanvaardbare kosten zijn wij van mening dat we deze kansen niet onbenut mogen laten.

Stelling 5: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap milieuschade door afvalwater tegengaat. 20 punten

We hebben als rentmeesters van God een belangrijke opdracht gekregen om goed voor de aarde te zorgen. De ChristenUnie wil dit graag in de praktijk tot uitvoering brengen. Binnen het werk van het waterschap hebben we daar ook de mogelijkheden toe. Wij kunnen met een extra investering in de waterzuivering, medicijnresten en andere microvervuiling uit het water halen. Op deze manier wordt het water schoner en daarmee kunnen we de milieuschade tegengegaan. De vraag blijft: wat hebben we hiervoor over?

Met de inwoners van waterschap Vechtstromen wil de ChristenUnie de komende periode op zoek naar dat antwoord.


foto kandidaten Vechtstromen

Van links naar rechts Michèl Supheert (Emmen), Jan van Hoek (Brucht), Hugo Tromp (Ommen), Klaas de Vries (Enter), Theo Huisjes (Den Ham)