De lijst van H. Capelle


De energietransitie en het tegengaan van milieuschade zijn voor Lijst 8 Capelle / Pro-Earth de belangrijkste van deze vijf thema's. De meeste punten gaan daarom daar naar toe. Het waterschap kan met uitgekiende waterniveaus de gevolgen van klimaatverandering effectief tegengaan. Regionale kennisinstellingen met voorspellingen en rekenmodellen hierin betrekken.

Lijst 8 Capelle / Pro-Earth is de enige echte 'groene partij'. Hormonen, chemicaliën, zware metalen, pesticiden bevinden zich overal onzichtbaar in afvoeren en onder de grond. Vervuilende bedrijven de rekening presenteren. Milieubeleid mag niet ten koste gaan van de stedelijke burger. De belastingtarieven alleen bij inflatie maximaal 1% verhogen, kwijtschelding voor minima.

Toelichting en puntenverdeling stellingen

Stelling 1: Wij vinden het belangrijk dat de belastingtarieven de komende 4 jaar gelijk blijven. 10 punten

De rioolheffingen jaarlijks niet meer verhogen dan met de inflatie-index, met een maximum van 1%. Het is duidelijk dat de vervuiler moet betalen. Wij zijn allemaal vervuilers dus we betalen allemaal mee, maar wel binnen de grenzen van wat redelijk is. Minima en ZZP'ers met een laag inkomen worden ontzien door kwijtschelding toe te passen. Industriële en intensieve vervuilers moeten zwaarder belast worden dan wel samen met het Waterschap naar alternatieve oplossingen zoeken.

Stelling 2: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer bescherming biedt tegen de gevolgen van klimaatverandering. 20 punten

Met waterhuishouding heeft het waterschap een effectief instrument in handen om met waterniveaus droogte in het oosten te bestrijden en lage waterstanden elders in Nederland te voorkomen. Met voorspellingen en rekenmodellen kunnen we samen met kennisinstellingen op de juiste manier op het juiste moment in actie komen. Ook de samenwerking met andere waterschappen en Duitse partners is essentieel om timing en alertheid te optimaliseren.

Stelling 3: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer investeert in stad en dorp. 10 punten

Het is niet de taak van het Waterschap om te investeren in stad en dorp. Het is aan de gemeente om deze projecten te dragen, eventueel met hulp van provinciale subsidies. Lijst 8 Capelle > Pro-Earth geeft dit in financieel opzicht een lagere prioriteit, maar dat zegt niets over de gewenste rol als expert. Lijst 8 vindt dat het Waterschap een betrouwbare samenwerkende partner dient te zijn in het ontwikkelen van water-gerelateerde projecten. Kennis en ervaring pro-actief verwerven en delen. Nieuwe technieken uitproberen die bijdragen aan een groen en schoon milieu.

Stelling 4: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer bijdraagt aan de energietransitie. 30 punten

Energie translatie is een 'hot' woord. Iedereen heeft het er over, maar niemand weet waar hij of zij aan toe is. Maar duidelijk is dat de uitstoot van alle broeikasgassen om laag moet. Het waterschap kan en moet daarin een grote rol spelen bij de opwekking van energie en het opslaan van energie, maar dat moet dat wel op de juiste manier gebeuren. Geen vrachtauto's met slip heen en weer laten rijden, maar gebruik maken van vaarroutes. Uitbreiding van vaarroutes voor goederentransport mag weer op de rijksagenda want dat is effectief in de reductie van CO2 uitstoot.

Stelling 5: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap milieuschade door afvalwater tegengaat. 30 punten

Lijst 8 Capelle > Pro-Earth zou geen 'groene partij' zijn als dit niet een van de belangrijkste onderwerpen zou zijn. De burger kan en mag niet opdraaien voor de kosten, de vervuiler betaalt. Het is een grote schande dat dit nog steeds kan gebeuren, chemicaliën, pesticiden, hormonen, en medicijnresten in het milieu. Je vraagt je af waar de prioriteit lag de afgelopen jaren. Juist, bij de economische belangen van bedrijven, niet bij die van stedelijke burgers, het milieu of de natuur. Een zero-tolerance beleid betekent niet alleen het opruimen van schadelijke stoffen, maar ook het voorkomen daarvan.