VVD


De VVD neemt verantwoordelijkheid voor nu en voor onze toekomst. Voor ons betekent dat; het Waterschap besturen op kerntaken en maatregelen nemen die nodig zijn om veilig, voldoende en gezond water te hebben. Tijdig op de gevolgen van klimaatverandering in te spelen en dit zo duurzaam mogelijk tegen de laagst mogelijke kosten.

Stelling 1 is onhoudbaar gezien de toekomstige problematiek, maar blijft ons streven.

Stelling 2 wordt voor ons de nieuwe extra kerntaak.

Stelling 3 samenwerking met gemeenten draagt bij aan resultaat stelling 2.

Stelling 4 geen kerntaak.

Stelling 5 van levensbelang voor uw gezondheid en die van onze kinderen.

Toelichting op de stellingen

Stelling 1: Wij vinden het belangrijk dat de belastingtarieven de komende 4 jaar gelijk blijven. 0 punten

De VVD vindt het belangrijk dat er op tijd maatregelen genomen worden om de gevolgen van klimaatsverandering tegen te gaan. Dit kan door innovatief te werken met nieuwe technieken en nieuwe inzichten. Dit kan door andere keuzes te maken in het uitgeven van geld. Dit kan door keuzes te maken in prioriteit van investeringen. Maar als dit alles onvoldoende is om de gevolgen van klimaatsverandering goed aan te pakken, is verhoging van belastingtarieven onontkoombaar.

Onze veiligheid, watervoorziening en gezondheid gaan boven alles en dit realiseren heeft een prijs.

Stelling 2: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer bescherming biedt tegen de gevolgen van klimaatverandering. 50 punten

Bescherming bieden tegen de gevolgen van klimaatverandering is voor de VVD een kerntaak en prioriteit voor de komende bestuursperiode. Niet de discussie over de oorzaak, maar de bestrijding van de gevolgen, van klimaatsverandering moet structureel aangepakt worden. Wat zijn risico’s, wie zijn de gedupeerden, wat zijn effectieve maatregelen en bovenal, hoeveel gaat dit kosten? Vragen waarop de VVD vindt dat er zo snel mogelijk antwoord moet komen.

Antwoorden die de VVD komende 4 jaar wil omzetten in beleid en effectieve maatregelen. Slim combineren van investeringen. Gebruik maken van het volledige watersysteem. Opvang gebiedseigen water. Deze investeringen zullen geld gaan kosten.

Stelling 3: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer investeert in stad en dorp. 20 punten

De VVD vindt dat de samenwerking tussen gemeenten en het Waterschap op het gebied van wateropvang en berging binnen het stedelijk gebied belangrijk omdat er door samenwerking voordelen te behalen zijn die goed uitpakken voor de bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering. De VVD vindt niet dat het Waterschap de gemeentelijke taken op het gebied van riolering moet overnemen. Samenwerken op basis van wederzijds voordeel of een beter totaalresultaat voor het zelfde geld. In beide gevallen krijgt de belastingbetaler waar voor zijn geld.

Stelling 4: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer bijdraagt aan de energietransitie. 0 punten

De VVD vindt het bijdragen aan de energietransitie een goede zaak en dit vindt binnen het huidige beleid ook al volop plaats. Zolang investeringen op dit gebied eenvoudig en meetbaar terug te verdienen zijn in de dagelijkse exploitatie van het Waterschap is het een gezonde afweging om hier in mee te gaan. Energietransitie is echter geen kerntaak van het waterschap en zal in onze ogen dan ook uitsluitend een afgeleide taak of functie zijn. Zolang de CO2 discussie niet is afgerond, alleen extra bijdragen op basis van onderliggende, gezonde, economische principes en niet ten koste van kerntaken.

Stelling 5: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap milieuschade door afvalwater tegengaat. 30 punten

Naast stelling 2 is dit voor de VVD de belangrijkste taak die moet worden opgepakt. Onze gezondheid is het belangrijkste bezit dat we hebben en verontreinigd water doet daar ernstig afbreuk aan. Medicijnresten, bestrijdingsmiddelen, en microplastics kunnen onze gezondheid schaden en grote invloed hebben op ons voortbestaan en het voortbestaan van vele dieren en organismen. Het Waterschap zal in waterzuivering een belangrijke rol moeten spelen en de samenwerking zoeken met andere betrokken partijen om de volksgezondheid te waarborgen.

De VVD is voor innovatief samenwerken en het ontwikkelen van effectieve zuiveringsmethoden.

Waar het kan, het probleem aanpakken bij de bron.