Water Natuurlijk


Ons waterschap is een kei in het zorgen voor veilig en voldoende water van steeds betere kwaliteit. Maar het klimaat verandert, de samenleving verandert, en de manier van werken van ons waterschap moet mee veranderen. Dichter bij mensen.

Wij willen een betere leefomgeving voor mens, plant en dier in stad/land. We willen een energieneutraal waterschap zijn. Met meer aandacht voor waterkringlopen en bodemleven gaan we de natuur, en elkaar beter beschermen tegen te teveel en te weinig water. Dit kan het waterschap natuurlijk niet alleen. Samen met inwoners, boeren, bedrijven en gemeenten gaan we dit aanpakken. Kosten verdelen we eerlijk.

Toelichting en puntenverdeling stellingen

Stelling 1: Wij vinden het belangrijk dat de belastingtarieven de komende 4 jaar gelijk blijven.

10 punten

We kunnen elke euro maar één keer uitgeven voor veilig, schoon en voldoende maar niet teveel water. Die euro moet dus verstandig en rechtvaardig worden ingezet. In de manier waarop waterschappen werken, is voordeel te halen door: slimmer investeren in duurzame oplossingen,  afkoppelen hemelwater, terugwinnen grondstoffen uit afvalwater, beter en intensiever samenwerken en beter gebruikmaken van de gebiedskennis van inwoners. En door vaker de vervuiler - voor het schoonmaken -, de gebruiker en de baathebber - van specifieke waterdiensten zoals toevoer van water- mee te laten betalen. Hiermee houden we de kosten voor het waterschap zo laag mogelijk

Stelling 2: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer bescherming biedt tegen de gevolgen van klimaatverandering.

25 punten

Klimaatverandering confronteert ons met extreme weersomstandigheden. Met maatschappelijke gevolgen zoals wateroverlast en overstromingen. Maar ook met langere periodes van hitte en droogte. Hoe gaan we hiermee om? Het is een thema waar landbouw en natuur, stad en land en huidige en toekomstige generaties belang bij hebben. Met maatregelen die natuurlijke processen zoals waterkringlopen en bodemleven als basis nemen, maken we ons watersysteem klimaatbestendiger. Met voordelen voor mens, plant en dier. Daarom willen we investeren om gevolgen van klimaatverandering op te vangen en zorgvuldiger te zijn met het beschikbare water. Samen met provincie, gemeenten, boeren, natuurorganisaties, burgergroepen en anderen.

Stelling 3: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer investeert in stad en dorp.

35 punten

Inwoners van steden en dorpen brengen de meeste belasting op voor het waterschap. Hun belang vraagt om gezamenlijke investeringen in  leefomgeving: meer ruimte voor groen en natuur, groene daken, onttegelen, water in de tuin, afkoppelen hemelwater. Met zulke maatregelen kan extreme neerslag beter worden opgevangen en regenwater lokaal weer in de bodem zakken. Bovendien bieden groen en water een natuurlijke en prettige buffer tegen zomerse hitte. Gecombineerd met recreatieve voorzieningen in, om en bij het water, vergroten we de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en natuurbeleving in de woonomgeving. Gemeenten, burgers en waterschap pakken deze maatschappelijke opgave samen op, ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid.

Stelling 4: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer bijdraagt aan de energietransitie.

10 punten

We hebben de aarde te leen. Er is geen tweede. Willen we onze aarde met haar prachtige natuur behouden voor toekomstige generaties en zorgen dat boeren voedsel kunnen blijven produceren, dan moeten we de CO2 uitstoot reduceren door onze energievoorziening duurzaam maken. Dit is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal, ook voor het waterschap. Het waterschap moet daarin bijdragen wat ze kan, door te streven naar een energieneutraal waterschap. Én door het benutten van reststromen van de waterzuiveringen en van het beheer en onderhoud van onze watergangen. Het is geen taak van het waterschap om op commerciële basis energie te produceren.

Stelling 5: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap milieuschade door afvalwater tegengaat.

20 punten

Na zuivering wordt water teruggegeven aan de natuur, onze beken en rivieren. In tijden van droogte is zuiveringswater dat uit rioolwaterzuiveringen komt de belangrijkste bron van water in noordelijk Vechtstromen. Dan bepaalt de kwaliteit van het zuiveringswater de waterkwaliteit van  beken en rivieren. En daarmee de leefomgeving van mens, plant en dier. Het zuiveringswater bevat nu na zuivering nog te veel stikstof en fosfaat, maar ook steeds meer medicijnresten, microplastics en microverontreinigingen. Dit vraagt om betere zuiveringstechnieken. Ook vragen we om een aanpak bij de bron - voorkomen is beter dan genezen - en samenwerking met ziekenhuizen, apotheken en verzorgingshuizen.