Waar staan we voor?


Structurele droogte en incidentele wateroverlast vormen de grote Uitdaging

Een veranderende samenleving, nieuwe technologie, demografie, het klimaat, etc. Diverse ontwikkelingen en trends beïnvloeden het waterschapswerk. Nu dat we aan de vooravond van een nieuwe bestuursperiode staan, is er een logisch moment gekomen de veranderingen die we op Vechtstromen af zien komen in beeld te brengen en te duiden. Om partijen in ons bestuur te helpen richting te bepalen. Want regeren is vooruitzien. Zeker bij een waterschap waar de tijdshorizon van bestuurlijke keuzes vaak veel verder reikt dan de bestuursperiode van vier jaar.

Omgevingsvisie: in gesprek met onze omgeving

De wateragenda is onderdeel van de implementatie van de omgevingswet. De wateragenda agendeert de belangrijkste bestuurlijke onderwerpen die in samenspraak met onze omgeving worden uitgewerkt in de watervisie. Het vormt een basis voor het gesprek met gemeentelijke en provinciale overheden over de borging van ‘water’ in de omgevingsvisies die zij moeten ontwikkelen. Structurele droogte en incidentele wateroverlast vormen hierin dé Grote Uitdaging. Deze uitdaging kan en wil het waterschap alleen samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden aangaan.Energiefabriek