Klimaat en veiligheid


Klimaatatlas (ook wel stresstest)

In Nederland werken we gezamenlijk aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). In dit landelijke plan staat dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Waar wat is dit en wat hebben we hier voor nodig? Belangrijk hierin is bepalen wat de ambities zijn die we willen waarmaken en wat onze opgaven. Om daar antwoord op te krijgen heeft Vechtstromen een klimaatatlas (ook wel stresstest (onderzoek naar de mate waarin een gebied is voorbereid op de klimaatontwikkeling)) uitgevoerd. Deze test maakt inzichtelijk wat de gevolgen zijn van de klimaatverandering wanneer er geen maatregelen genomen worden en brengt dus de kwetsbaarheden voor weersextremen (hitte, droogte, wateroverlast en overstroming) in beeld, voor zowel het stedelijk- als het landelijk gebied. 

Wat doen we in Drenthe en Twente?

We hebben voor zowel ons werkgebied in Twente als in Drenthe een klimaatatlas laten samenstellen. Met behulp van de resultaten gaan we met elkaar in gesprek om inzichtelijk te krijgen waar maatregelen nodig zijn en wie de maatregelen moet nemen. Dit moet leiden tot een gezamenlijke aanpak en prioritering van de risico’s wat uiteindelijk moet leiden tot een uitvoeringsagenda.

Wat doen wij en wat kunt u doen

Wat kunt u doen?

Extreme buien en periodes van droogte zijn niet te voorspellen en is overlast niet altijd te voorkomen.

Maatregelen in en rondom huis

Wat kunt u zelf doen om overlast door klimaatverandering tegen te gaan of verhelpen?

Samenwerking en projecten

Het voorkomen van wateroverlast en droogteschade kunnen wij als waterschap niet alleen. We kunnen slechts een stukje van de puzzel aanleveren. De andere stukjes liggen in de handen van inwoners, gemeenten, ondernemers, agrariërs, planologen, kennis- en onderzoeksinstellingen.

Met verschillende projecten werken wij al aan maatregelen. Bijvoorbeeld de aanleg van retentiegebieden of herinrichting van rivieren.

Landelijk beleid en onderzoek

Wij doen onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op het watersysteem (beken, rivieren, grondwater) en de waterketen (riolering, zuivering). Zo kunnen we bepalen welke maatregelen we het beste kunnen inzetten om wateroverlast en droogte te beperken.

Ook landelijk wordt gezocht naar oplossingen om nadelige effecten van klimaatverandering te beperken.