Klimaat en veiligheid


Het klimaat verandert. We moeten rekening houden met perioden waarin het vaker en harder regent en langere periodes van droogte.

Kades en dijken houden we goed in de gaten en we controleren stuwen en gemalen. De watergangen houden we schoon en met waterretentiegebieden richten we gebieden in om water tijdelijk vast te houden en overlast of droogte te voorkomen.

Daarnaast zijn er verschillende programma's waarmee we inspelen op klimaatverandering landelijk en in de stad, ook u kunt hier aan bijdragen.

Deltaplan ruimtelijke adaptatie

Ook landelijk wordt gezocht naar oplossingen om nadelige effecten van klimaatverandering te beperken, dat gebeurt onder andere met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Dit is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert.

Landelijk beleid en onderzoek

Wij doen onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op het watersysteem (beken, rivieren, grondwater) en de waterketen (riolering, zuivering). Zo kunnen we bepalen welke maatregelen we het beste kunnen inzetten om wateroverlast en droogte te beperken.

Ook landelijk wordt gezocht naar oplossingen om nadelige effecten van klimaatverandering te beperken, dat gebeurt onder andere met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Samenwerking en projecten

Het voorkomen van wateroverlast en droogteschade kunnen wij als waterschap niet alleen. We kunnen slechts een stukje van de puzzel aanleveren. De andere stukjes liggen in de handen van inwoners, gemeenten, ondernemers, agrariërs, planologen, kennis- en onderzoeksinstellingen.

Met verschillende projecten werken wij al aan maatregelen. Bijvoorbeeld de aanleg van retentiegebieden of herinrichting van rivieren.

Wat kunt u doen?

water in kruipruimte

Extreme buien en periodes van droogte zijn niet te voorspellen en is overlast niet altijd te voorkomen. U kunt een bijdrage leveren door minder tegels in de tuin te leggen, de regenpijp los te koppelen, een infiltratiekrat in te graven. Ervaart u overlast dan kunt u meerdere dingen doen.

Maatregelen in en rondom huis

Afkoppelen doorzagen regenpijp

Wat kunt u zelf doen om overlast door klimaatverandering tegen te gaan of verhelpen?

Kijk voor leuke ideeën op het Pinterest account vanWaterInfoPunt

Educatie

PB171184

Klimaatadaptatie is een belangrijk thema, ook op het gebied van educatie. We proberen jongeren te interesseren voor de huidige klimaatproblematiek en hoe deze in relatie staat tot het water.

We richten ons op alle fasen van het onderwijs, van basisschool tot wetenschappelijk (beroeps)onderwijs. Dit doen we bijvoorbeeld door het geven van gastlessen, stages aan te bieden of deel te nemen aan carrièredagen of klimaatgerelateerde bijeenkomsten.