Onttrekkingsverboden


Op deze pagina vindt u de nu geldende onttrekkingsverboden. Deze wordt aangepast zodra er iets wijzigt.

Onttrekkingsverbod uit vijvers in bebouwde kom

De kwaliteit van het water in vijvers staat onder druk, vooral in stedelijk gebied. Het is belangrijk om het waterniveau in vijvers zoveel mogelijk op peil te houden. Daalt het waterpeil in de vijvers, neemt de waterkwaliteit af en stijgt het risico op massale vissterfte. Daarom is er een onttrekkingsverbod ingesteld voor oppervlaktewater uit vijvers in de bebouwde kom.

Verbod op onttrekken water uit beken en sloten

Groene gebieden op de kaart

In 40% van ons beheergebied wordt water met pompen en gemalen vanuit de IJssel en IJsselmeer aangevoerd. Hier is voldoende water beschikbaar en blijven de waterpeilen voldoende. In deze gebieden geldt de reguliere beregeningsregeling, zodra er geen water meer stroomt over de eerstvolgende benedenstroomse stuw mag er niet meer worden onttrokken.

Rode gebieden op de kaart

In deze gebieden geldt een onttrekkingsverbod. Op de hoger gelegen delen, 60% van ons werkgebied, kan geen water worden aangevoerd uit de IJssel en het IJsselmeer en zijn we afhankelijk van een grote hoeveelheid neerslag.

Grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuur ten zuiden van de Vecht

Per 1 augustus is er een grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuur voor het beheergebied ten zuiden van de Vecht (Twente en een deel van Salland – zie de kaart, bruine gebieden). Dit verbod geldt voor grondwateronttrekkingen in gebieden die zijn gelegen binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare natuurgebieden ten behoeve van beregening of bevloeiing. Het gaat om een gebied van ongeveer 3% van ons totale beheergebied. Er is een grens van 250 millimeter neerslagtekort vastgesteld voor het ingaan van een dit grondwateronttrekkingsverbod. Dit criterium is gebaseerd op meetgegevens van de weerstations Twenthe en Hoogeveen. Het criterium voor weerstation Twenthe is met het huidig neerslagtekort bereikt.

Grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuur ten noorden van de Vecht

Op basis van de weersvoorspellingen valt te verwachten dat het neerslagtekort in Hoogeveen gedurende een langere periode hoger zal zijn dan 250 millimeter. Daarom is besloten om een grondwateronttrekkingsverbod in te stellen voor gebieden die zijn gelegen binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare natuurgebieden, voor het gehele beheergebied van Vechtstromen. Met ingang van vrijdag 23 augustus, 00.00 uur, is dit verbod ook van kracht ten noorden van de Vecht.


Digitale kaart onttrekkingsverboden

kaart met onttrekkingsverboed grondwater noordelijk werkgebied

Overzicht van tekorten en criteria

Toezicht

De medewerkers van het waterschap zien streng toe op het naleven van het onttrekkingsverbod. Bij overtredingen wordt strafrechtelijk opgetreden. Wanneer u een bron wilt slaan, heeft u een meldingsplicht

Dode vogels of vissen

Ziet u dode watervogels of vissen? Dan kunt u dit, bij voorkeur telefonisch, melden bij ons. De dode dieren worden dan zo snel mogelijk opgeruimd om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.