Droogte & watertekort


Huidige stand van zaken

In ons gebied zal nog geruime tijd een groot watertekort heersen, met name in Twente. Er valt wel regen, maar dit is te weinig om het tekort snel aan te vullen. Hierdoor staan veel beken en sloten nog steeds droog en blijft er een verhoogde kans op vissterfte, blauwalg en botulisme. We verwachten dat de waterbalans pas in het voorjaar van 2019 volledig zal zijn aangevuld. Hopelijk voordat het groeiseizoen in de natuur en de agrarische sector weer begint.

Op dit moment geldt nog steeds het onttrekkingsverbod op oppervlakte- en grondwater in delen van ons gebied. Op de kaart kunt u zien waar u wel of geen water mag onttrekken.

Maatregelen

kaart onttrekkingsverbod oppervlaktewater en onttrekkingsverbod grondwater kwetsbare natuur

Maatregelen oppervlaktewater

Er is een wateronttrekkingsverbod ingesteld voor een deel van ons gebied. In die gebieden mag er geen water uit sloten, beken en vijvers worden gehaald. Gelukkig kunnen we nog wel water aanvoeren via kanalen, maar met dit water kunnen we niet alle gebieden op de hoger gelegen zandgronden in Twente voorzien. In Drenthe kunnen we nog wel grote delen van ons werkgebied van water voorzien.

Maatregelen grondwater

In 97% van ons gebied is grondwateronttrekking nog steeds mogelijk. Op een aantal plekken (3% van ons gebied) mag er geen grondwater worden opgepompt. Dit geldt voor geselecteerde natuurgebieden waar zeer kwetsbare natuur ligt. Binnen een cirkel van 200 meter van die gebieden mag geen grondwater worden onttrokken. Zo willen we voorkomen dat deze gebieden schade oplopen die onherstelbaar is. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Bargerveen, een hoogveengebied dat nog aangroeit.

In het rode gebied van de kaart mag geen oppervlaktewater worden onttrokken. In het bruine gebied geldt een verbod voor beregenen met grondwater. In het blauwe gebied geldt de beregeningsregeling.

Meest gestelde vragen over droogte & watertekort

Dode vogels of vissen?

Veel vissterfte in vijvers en beken door hitte

Ziet u dode vissen of vogels in het water? Het kan zijn dat de oorzaak blauwalg, botulisme of zuurstofgebrek in het water is.

Meld dit direct bij ons via 088-2203333 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Veilig zwemmen

veilig zwemmen

Het is al een lange tijd erg warm en veel mensen zoeken verkoeling. We zien dat er ook veel gezwommen wordt in rivieren, beken en kanalen. Dat is niet zonder risico! Zoekt u verkoeling met het warme weer? Ga dan naar een officiële zwemwaterlocatie.

Het klimaat verandert.

Blauwalgen in Almelo

We moeten rekening houden met perioden waarin het vaker en harder regent en langere periodes van droogte. Wij werken samen met partners aan (kennis)projecten, het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en diverse andere maatregelen om hierop goed in te spelen.