Grondwateroverlast


Verlagen grondwaterstand

Let op met het verlagen van de grondwaterstand wanneer u in een zogenaamd 'zettingsgevoelig' gebied woont. Dit speelt bijvoorbeeld bij veengronden. In dergelijke gebieden kan verlaging van de grondwaterstand tot gevolg hebben dat de bodem inklinkt. Hierdoor kan uw erf verzakken. Ook kan schade ontstaan aan bebouwing, wanneer deze niet voldoende gefundeerd is. Schakel een bouwkundig expert in.

De verlaging van de grondwaterstand beperkt zich meestal niet alleen tot uw eigen perceel. Ook bij de buren kan zettingsschade optreden. Informeer hen daarom altijd vóórdat u aan de slag gaat.

Peilbuizen en grondwaterstand

Grondwater peilen

Met peilbuizen kijken we hoe de grondwaterstand is. Hoe werken peilbuizen en kijk wat de grondwaterstand is (beschikbaar voor Enschede, Hengelo, Borne en Almelo)

Hoge grondwaterstanden

Door het veranderd klimaat hebben we gemiddeld genomen te maken met meer neerslag in de winterperiode. We hebben ook steeds vaker te maken met hoosbuien en (te) natte perioden afgewisseld door perioden van langdurige droogte en watertekort. Dat maakt dat bijvoorbeeld het eenvoudigweg verlagen van het grondwaterpeil geen oplossing is.

Open water

Wij pleiten er voor om de problemen met het grondwater waar dat kan bovengronds op te lossen. Door open water (beken, sloten) terug te brengen in de stad, waarmee we een teveel aan water (bijvoorbeeld als gevolg van extreme neerslag) kunnen opvangen en afvoeren.

Samenwerking

De grondwaterproblematiek is niet nieuw, maar al langer bekend. Het is een weerbarstig onderwerp waar niet één verantwoordelijke voor is aan te wijzen. En met name in het stedelijk gebied is het ook een hardnekkig probleem. De hoge grondwaterstand heeft verschillende oorzaken die per situatie kunnen verschillen. Dit betekent dat er ook niet één algemene oplossing bestaat. Eén ding is duidelijk: alleen in samenwerking (tussen gemeenten, bewoners en waterschap)  kunnen we het probleem effectief bestrijden.

Klimaatproof

Wij helpen en adviseren met kennis en expertise gemeenten, die vaak in de lead zijn, en inwoners in de regio bij het zoeken naar passende oplossingen voor de grondwaterproblematiek. Daarnaast werkt het waterschap al heel lang actief bij aan het klimaatproof maken van ons gebied. Bijvoorbeeld met de herinrichting van sloten, beken en rivieren (zoals de beken in Hengelo), met de aanleg van nieuwe beken (denk aan de Doorbraak bij Almelo en de Stadsbeek in Enschede) en de aanleg van retentiegebieden (zoals het Kristalbad) waar te veel water tijdelijk kan worden opgevangen. Waar dat mogelijk is, dragen we op die manier ook bij aan het terugdringen van te hoge grondwaterstanden.

Meer informatie over grondwaterstand vindt u op deze pagina.

Meer informatie over klimaatmaatregelen en de aanpak volgens de KlimaatActieve Stad vindt u hier: www.vechtstromen.nl/kas

Grondwateroverlast herkennen

Heeft u last van water in de kruipruimte of kelder, optrekkend vocht in de muren of een drassige tuin? U kunt zelf veel doen om de overlast te voorkomen of te verhelpen.

Taken en verantwoordelijkheden

Taken en verantwoordelijkheden van grondeigenaar, gemeente, waterschap en provincie met betrekking tot grondwater.

Overlast verhelpen

  • Kelder
  • Kruipruimte
  • Tuin