Vergunningen, toezicht en handhaving


Het waterschap heeft als algemene doelstellig om te zorgen voor voldoende schoon en veilig water. Ons team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) ondersteunt dat doel door er voor te zorgen dat de regels en wetten met betrekking tot dat water worden nageleefd. Dat doen ze in samenwerking met partners, zoals de gemeentelijke RUDs, hulpdiensten, Rijkswaterstaat, provincies en andere waterschappen.
Belangrijke middelen die het team VTH daarbij inzet zijn: informeren, adviseren en faciliteren. We bieden uitgebreide (digitale) informatie en organiseren voorlichtingsbijeenkomsten en excursies. Ook gaan we op eigen initiatief met mensen en organisaties in gesprek wanneer we op pad zijn.

Als onze toezichthouders surveilleren of inspecties uitvoeren, dan is dat om te ondersteunen bij het waarborgen van voldoende schoon en veilig water. Dat doen ze bij voorkeur door adviserend toezicht uit te oefenen. Eventueel geconstateerde knelpunten of overtredingen willen we graag in goed overleg oplossen. Soms is dat echter niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat een overtreding na overleg en gemaakte afspraken met de overtreder niet (voldoende) hersteld is. Ook zijn er overtredingen die zo ernstig zijn dat er direct gehandhaafd moet worden.

beregenen

Ten tijde van droogte kan er watertekort ontstaan, en komt de algemene beregeningsregeling in beeld.